Hướng dẫn điều chỉnh số liệu sau khi quyết toán thuế chi tiết

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

03/02/2018 5 2 8 Trang doc

ngocanh

Thể loại : Kinh nghiệm kế toán

Từ khóa

 
!"#$$%& '"()*+,
-./0
1234
5%"
( 67839 :
;8<3"&7*=>55?$@;AB
C778D8
8E7*=>55
&7*FFF=
C7
8E7*=>55
&7*FFFG
C7H7H7
8E7*=>55
&7*FFF55
C778&8
8E7*=>55
&7*FFFI
C*9B
8E7*FFF=)FFFG)FFF55)FFFI
&7*555)55>%
2;8<3"8E7*=>55?$J;
 !"#$$%& '"()*+,-./012345%"( 67839 :;8<3"&7*=>55?$@;ABC778D88E7*=>55&7*FFF=C78E7*=>55&7*FFFGC7H7H78E7*=>55&7*FFF55C778&88E7*=>55&7*FFFIC*9B8E7*FFF=)FFFG)FFF55)FFFI&7*555)55>%2;8<3"8E7*=>55?$J; C778D88E7*K55&7*FFF=C78E7*K55&7*FFFGC7H7H78E7*K55&7*FFFGC778&88E7*K55&7*FFFIC*9BL8E7*FFF=)FFFG)FFF55)FFFI&7*555)55>%>%%""678> :M$:)NOCP:2E+7Q"RST$UB636$:VN"32N AN"6;8W0X $E0<3C8<3D8"&7*=>55?$@;A$ 33$E0(<3"8E7*=>55&7*FFFG)FFF=)FFF55)FFFI 2;86W0X $E0<33 "!N,B8E7*K55&7*FFFG)FFF=)FFF55)FFFIC*! X $E0(<3=>5><378D8<3 P=YZ78D8$ 3<X8E7*G55&7*K55F%[T$U:$ \)3]F%5% \C7*5I^;7ZE_)3W3 M2W`( $02:2 A3:(abR S"R"E:()ZST$U8E7*5FK5C7 ZST$U&7*5I^C %a*"RST$UYWc38E7*555)55>)%%%8((2\Z2d8E7*FF=C8((e $f8E7*5FKKCb2\ZYZ3$J8E7*^F>CbOR_)3W3g$&7*5FK5Cb2;7ZEe 2W`M( $02:2 A3:(%

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động