Giao trinh Excel 2013 tieng Viet

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

08/12/2017 3.525 1.576 162 Trang pdf

ngocanh

Thể loại : Tài liệu tự học Excel

Từ khóa
www.clevercfo.edu.vn Trang 1
GIÁO TRÌNH
Microsoft Excel 2013

www.clevercfo.edu.vn Trang 1 GIÁO TRÌNH Microsoft Excel 2013 www.clevercfo.edu.vn Trang 2 Mục lục Bài 1 – Khởi động làm quen giao diện .............................................................................. 4 1.1. Khởi động chương trình .......................................................................................... 4 1.2. Tạo một bảng tính mới ............................................................................................ 5 1.3. Thanh công cụ Ribbon ............................................................................................. 7 1.4. Thanh công cụ nhanh ............................................................................................. 13 1.5. Office Button ........................................................................................................... 16 1.6. Các thành phần khác trên giao diện ...................................................................... 19 Bài 2 – Thao tác với bảng tính .......................................................................................... 23 2.1. Thành phần và các thao tác cơ bản ....................................................................... 23 2.2. Làm việc với ô (Cell) ............................................................................................... 36 2.3. Làm việc với cột ...................................................................................................... 57 2.4. Làm việc với hàng (dòng) ...................................................................................... 67 2.5. Một số thao tác khác .............................................................................................. 78 Bài 3 – Làm việc với dữ liệu .............................................................................................. 91 3.1. Kiểu dữ liệu và cách định dạng .............................................................................. 91 3.2. Định dạng dữ liệu ................................................................................................... 96 3.3. Tìm kiếm dữ liệu ................................................................................................... 105 3.4. Sắp xếp và lọc dữ liệu .......................................................................................... 109 Bài 4 – Công thức và hàm ............................................................................................... 125 4.1. Một số khái niệm .................................................................................................. 125 4.2. Các phép toán ....................................................................................................... 126 4.3. Công thức, hàm .................................................................................................... 129 4.4. Phân loại hàm ....................................................................................................... 135 Bài 5 – Tìm hiểu một số hàm cơ bản .............................................................................. 135 5.1. Nhóm hàm tài chính ............................................................................................. 135 5.2. Nhóm hàm ngày tháng ......................................................................................... 141 5.3. Nhóm hàm tìm kiếm và tham chiếu .................................................................... 143 5.4. Nhóm hàm thống kê ............................................................................................. 145 5.5. Nhóm hàm xử lý chuỗi ......................................................................................... 146 5.6. Nhóm hàm luận lý ................................................................................................ 148 www.clevercfo.edu.vn Trang 3 5.7. Hàm toán học và lượng giác ................................................................................ 149 Bài 6 – In ấn .................................................................................................................... 151 6.1. Định dạng trang in................................................................................................ 151 6.2. Xem và thực hiện in ấn ........................................................................................ 158

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động