Hồ sơ thủ tục vay tiền công ty và cá nhân cần những gì

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

08/02/2018 30 8 2 Trang doc

ngocanh

Thể loại : Kinh nghiệm kế toán

Từ khóa
Quy định về hồ sơ thủ tục vay tiền công ty và hồ sơ thủ tục vay tiền cá nhân
Công ty vay tiền công ty khác hoặc vay tiền cá nhân trong những trường hợp nào? Nếu
vay tiền công ty hoặc cá nhân thì cần những giấy tờ, thủ tục hồ sơ gì? Tất cả sẽ được trình
bày cụ thể qua bài viết sau của Kế toán Đức Minh
1. Quy định về hồ sơ thủ tục vay tiền công ty và hồ sơ thủ tục vay tiền cá nhân
1.1.Trường hợp làm hồ sơ thủ tục vay tiền công ty:
Theo điều 6 khoản 2 Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013:
Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng (là các doanh nghiệp không thành lập, tổ
chức và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng) khi thực hiện các giao
dịch vay. Cho vay và trả nợ vay lẫn nhau sử dụng các hình thức thanh toán. Được quy
định tại khoản 2 điều 3 của Thông tư này.
Cụ thể là doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác vay và trả nợ vay. Thì không được dùng
tiền mặt mà phải sử dụng các hình thức thanh toán như sau:
+ Thanh toán bằng Séc
+ Hay thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền
+ Và các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện
hành.
1.2.Trường hợp làm hồ sơ thủ tục vay tiền cá nhân
Hồ sơ thủ tục vay tiền cá nhân thì không cần phải chuyển khoản tiền cho vay và trả nợ.
Cá nhân có thể cho doanh nghiệp vay bằng tiền mặt. Và doanh nghiệp khi trả nợ cho cá
nhân có thể dùng tiền măt để trả nợ.
2. Các giấy tờ và hồ sơ thủ tục vay tiền công ty và hồ sơ thủ tục vay tiền cá nhân
a) Hồ thủ tục vay tiền công ty với công ty gồm:
– Hợp đồng vay tiền hoặc biên bản vay mượn tiền giữa 2 bên.
– Chứng từ ngân hàng chứng minh: ủy nhiệm chi.
b) Hồ sơ thủ tục vay tiền công ty với công ty dạng cho, biếu, tặng tiền
– Văn bản thỏa thuận cho, biếu tặng tiền giữa hai bên.
Quy định về hồ sơ thủ tục vay tiền công ty và hồ sơ thủ tục vay tiền cá nhânCông ty vay tiền công ty khác hoặc vay tiền cá nhân trong những trường hợp nào? Nếu vay tiền công ty hoặc cá nhân thì cần những giấy tờ, thủ tục hồ sơ gì? Tất cả sẽ được trìnhbày cụ thể qua bài viết sau của Kế toán Đức Minh1. Quy định về hồ sơ thủ tục vay tiền công ty và hồ sơ thủ tục vay tiền cá nhân1.1.Trường hợp làm hồ sơ thủ tục vay tiền công ty:Theo điều 6 khoản 2 Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013:Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng (là các doanh nghiệp không thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng) khi thực hiện các giao dịch vay. Cho vay và trả nợ vay lẫn nhau sử dụng các hình thức thanh toán. Được quy định tại khoản 2 điều 3 của Thông tư này.Cụ thể là doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác vay và trả nợ vay. Thì không được dùng tiền mặt mà phải sử dụng các hình thức thanh toán như sau:+ Thanh toán bằng Séc+ Hay thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền+ Và các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.1.2.Trường hợp làm hồ sơ thủ tục vay tiền cá nhânHồ sơ thủ tục vay tiền cá nhân thì không cần phải chuyển khoản tiền cho vay và trả nợ. Cá nhân có thể cho doanh nghiệp vay bằng tiền mặt. Và doanh nghiệp khi trả nợ cho cá nhân có thể dùng tiền măt để trả nợ.2. Các giấy tờ và hồ sơ thủ tục vay tiền công ty và hồ sơ thủ tục vay tiền cá nhâna) Hồ thủ tục vay tiền công ty với công ty gồm:– Hợp đồng vay tiền hoặc biên bản vay mượn tiền giữa 2 bên.– Chứng từ ngân hàng chứng minh: ủy nhiệm chi.b) Hồ sơ thủ tục vay tiền công ty với công ty dạng cho, biếu, tặng tiền– Văn bản thỏa thuận cho, biếu tặng tiền giữa hai bên. – Chứng từ ngân hàng chứng minh: ủy nhiệm chic) Hồ sơ thủ tục vay tiền công ty với cá nhân– Hợp đồng vay mượn tiền giữa hai bên.– Phiếu thu tiền nếu là chuyển khoản thì càng tốt.– Biên bản kiểm kê tiền mặt (kiểm đếm số lựợng).*Lưu ý khi làm thủ tục vay tiền công ty Cá nhân không phải là pháp nhân. Nên cá nhân sẽ ko bị chịu ràng buộc về mặt pháp lý như công ty, DN = > Cá nhân có quyền xử lý và sử dụng tài sản của mình và các mục đích chủ quan và khách quan khác.

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động