Giáo trình tự học Adobe Photoshop CS8 - phần 9 (20 phần)

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

03/11/2017 8 5 30 Trang pdf

Khoa kk
Chương 9 - Cơ bn v công c Pen Photoshop CS
Ni dung ca trang này thuc bn quyn ca © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com. Nhng bài viết
trong này có th được in ra đểng vi mc đích cá nhân và phi thương mi. Nếu bn mun phát hành li trong trang web ca bn làm
ơn liên lc vi tôi hoc ít nht phi trích dn li ngun là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com
Công c Pen dùng để v nhng đường thng hoc nhng đường cong gi là Path. Bn có th s dng
côgn c Pen như là mt công c tô v hoc nhu mt công c la chn. Khi được s dng như là công
c la chn, công c Pen luôn luôn to được mt đường mm mi, Anti-alias. Nhng đường to ra bi
Pen là mt s la chn tuyt vi để s dng nhng công c la chn chun cho vic to ra nhng
vùng la chn phc tp.
Trong bài này bn s hc được nhng điu sau:
Thc hành v mt đường thng và cong s dng công c Pen
Lưu li Path
vi lnh Stroke Path
Chnh sa Path bng công c Path Editing
Biến đổi Path thành vùng la chn
Biến đổi vùng la chn thành Path
Bt đầu:
Bn s bt đầu bài hc bng vic xem mt bn sao ca mt bc hình hoàn thin mà bn s to. Sau
đó bn s m mt lot các file có nhng hướng dn giúp bn đi qua quá trình to mt đường thng,
đường cong và đường kết hp ca hai đường trên. Hơn na, bn s hc cách thêm mt đim vào
Path, bt đim đi Path và biến mt đường thng thành đường cong và ngược li. Sau khi bn thc
hành xong vi vic v và chnh sa Path s dng các Template, bn s m mt tp hình đồ chơi con
tàu vũ tr và thc tp thêm vi vic to vùng la chn bng công c Pen.
www.vietphotoshop.com - Dch bi Bá tước Monte Cristo

Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen Photoshop CS Nội dung của trang này thuộc bản quyền của © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com. Những bài viết trong này có thể được in ra để dùng với mục đích cá nhân và phi thương mại. Nếu bạn muốn phát hành lại trong trang web của bạn làm ơn liên lạc với tôi hoặc ít nhất phải trích dẫn lại nguồn là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com Công cụ Pen dùng để vẽ những đường thẳng hoặc những đường cong gọi là Path. Bạn có thể sử dụng côgn cụ Pen như là một công cụ tô vẽ hoặc nhu một công cụ lựa chọn. Khi được sử dụng như là công cụ lựa chọn, công cụ Pen luôn luôn tạo được một đường mềm mại, Anti-alias. Những đường tạo ra bởi Pen là một sự lựa chọn tuyệt vời để sử dụng những công cụ lựa chọn chuẩn cho việc tạo ra những vùng lựa chọn phức tạp. Trong bài này bạn sẽ học được những điều sau: • Thực hành vẽ một đường thẳng và cong sử dụng công cụ Pen • Lưu lại Path • Tô với lệnh Stroke Path • Chỉnh sửa Path bằng công cụ Path Editing • Biến đổi Path thành vùng lựa chọn • Biến đổi vùng lựa chọn thành Path Bắt đầu: Bạn sẽ bắt đầu bài học bằng việc xem một bản sao của một bức hình hoàn thiện mà bạn sẽ tạo. Sau đó bạn sẽ mở một loạt các file có những hướng dẫn giúp bạn đi qua quá trình tạo một đường thẳng, đường cong và đường kết hợp của hai đường trên. Hơn nữa, bạn sẽ học cách thêm một điểm vào Path, bớt điểm đi ở Path và biến một đường thẳng thành đường cong và ngược lại. Sau khi bạn thực hành xong với việc vẽ và chỉnh sửa Path sử dụng các Template, bạn sẽ mở một tấp hình đồ chơi con tàu vũ trụ và thực tập thêm với việc tạo vùng lựa chọn bằng công cụ Pen. www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen Photoshop CS 1. Trên thành tuỳ biến công cụ, chọn nút File Browser. 2. Trong FIle Browser Palette, tìm đến thư mực Lesson9 và chọn file 09End.psd trong cửa sổ biểu tượng thu nhỏ để hình đó xuất hiện bên cửa sổ xem trước. File 09End.psd là kết quả cuối cùng của hình chiếc đĩa bay. Nếu bạn đã có kinh nghiệm về vẽ vector bạn có thể lướt qua đoạn đầu của bài học này để biết về công cụ và tuỳ biến của nó trong Photoshop khi bạn bắt đầu làm việc với bài tập về đĩa bay này. 3. Nhấp đúp vào hình biểu tượng thu nhỏ của file Straight.psd để mở nó ra trong Photoshop. 4. Nếu cần, chọn công cụ Zoom nhấp hoặc kéo qua tấm hình để phóng lớn nó Đôi điều về Path và công cụ Pen Công cụ Pen vẽ một đường thẳng và cong được gọi là Path. Path là dạng đường nét hoặc hình dạng mà bạn vẽ ra nó bằng công cụ Pen, Magnetic Pen hoặc FreeForm Pen. Trong những công cụ này, công cụ Pen vẽ đường thẳng chính xác nhất, công cụ Magnetic Pen và Freeform dùng để vẽ những đường gần giống như bạn vẽ nháp bằng cây bút chì trên giấy vậy. Nhấn chữ P trên bàn phím để chọn công cụ Pen. Nhấn Shift+p để thay đổi lần lượt giữa công cụ Pen, Freeform. Trong bài này bạn chỉ học cách sử dụng Pen. Path có thể được đóng hoặc mở. Một Path mở là nó có hai điểm bắt đầu và kết thúc không trùng nhau. Path đóng là điểm bắt đầu và kết thúc gặp nhau tại một điểm. Ví dụ vòng tròn là Path đóng. Những loại Path mà bạn vẽ tác động đến nó sẽ được chọn và điều chỉnh như thế nào. Những Path mà chưa được tô hoặc Stroke sẽ không được in ra khi bạn in hình ảnh của mình. Bởi vì Path là dạng đối tượng Vector và nó không chứa những Px, nó không giống như những hình bitmap được vẽ bởi Pencil và những công cụ vẽ khác. Trước khi bắt đầu, bạn nên tìm hiểu những tuỳ biến của công cụ Pen và môi trường làm việc của bạn để chuẩn bị cho bài học này. www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen Photoshop CS 1. Trong hộp công cụ chọn công cụ Pen () 2. Trên thanh tuỳ biến công cụ, chọn hoặc thiết lập những thông số sau: A. Paths option B. Geometry Options menu C. Add to Path Area option 3. Nhấp vào Path Palette để mở rộng palette đó ra ngoài nhóm layer palette. Path palette hiển thị hình xem trước của path mà bạn vẽ. Hiện tại Palette đang không có gì bởi vì bạn chưa bắt đầu. Vẽ một đường thẳng Đường thẳng được tạo ra bằng cách nhấp chuột. Lần đầu tiên bạn nhấp chuột, bạn sẽ đặt điểm bắt đầu cho Path. Mỗi lần nhấp chuột tiếp theo, một đường thẳng sẽ xuất hiện giữa điểm trước đó và điểm vừa nhấp chuột. 1. Sử dụng công cụ Pen, đặt con trỏ vào điểm A trong template và nhấp chuột. Sau đó nhấp vào điểm B để tạo một đường thẳng. Khi bạn vẽ path, một vùng lưu trữ tạm thời có tên là Work Path xuất hiện trong Path Palette để đi theo từng nét vẽ của bạn. 2. Kết thúc Path bằng cách nhấp vào công cụ Pen ( ) trong hộp công cụ. Những điểm nối Path lại với nhau gọi là Anchor Point. Bạn có thể kéo những điểm riêng lẻ để sửa chữa từng phần của Path, hoặc bạn có thể chọn tất cả những điểm Anchor để chọn cả path. www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động