Giáo trình tự học Adobe Photoshop CS8 - phần 17 (20 phần)

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

03/11/2017 16 7 30 Trang pdf

Khoa kk
Chương 17: To hiu ng Rollover cho trang web Photoshop CS
Ni dung ca trang này thuc bn quyn ca © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com. Nhng
bài viết trong này có th được in ra để dùng vi mc đích cá nhân và phi thương mi. Nếu bn mun phát hành li trong trang
web ca bn làm ơn liên lc vi tôi hoc ít nht phi trích dn li ngun là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và
www.vietphotoshop.com
Hiu ng Rollover làm thay đổi mt vùng ca tm hình trên trang web thành mt hình khác, màu khác
hoc dng khác khi người dùng di chut qua vùng đó. Hiu ng Rollover làm cho trang web ca bn
thân thin hơn và do đó giúp bn đạt được mc tiêu cho trang web ca mình bng cách thêm nhng
hiu ng sinh động vào đường liên kết hoc nhng thành phn khác ca trang.
Trong chương này bn s hc được nhưng điu sau:
Chia mt Slice thành nhiu slice nh hơn và bng nhau
Nhóm các Slice được chn vào mt bng
Áp dng hiu ng Wrap Text cho mt layer ch.
Xác định trng thái Rollover cho các layer, layer style và layer ch được Wrap.
To ra các trng thái Over, Down và Selected
Xác định nhng s kết hp khác nhau gia nhng layer được n và hin ca tng tri thái
Rollover.
To ra trang HTML cha nhng hình đưc Slice trong mt bng.
Chương này s kéo dài khong 60 phút và phi được làm trong Adobe ImageReady.
V hiu ng Rollover.
Rollover là mt dng hiu ng khá ph biến hin nay, nó có th thay đổi giao din ca mt trang web
www.vietphotoshop.com - Dch bi Bá tước Monte Cristo
1

Chương 17: Tạo hiệu ứng Rollover cho trang web Photoshop CS Nội dung của trang này thuộc bản quyền của © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com. Những bài viết trong này có thể được in ra để dùng với mục đích cá nhân và phi thương mại. Nếu bạn muốn phát hành lại trong trang web của bạn làm ơn liên lạc với tôi hoặc ít nhất phải trích dẫn lại nguồn là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com Hiệu ứng Rollover làm thay đổi một vùng của tấm hình trên trang web thành một hình khác, màu khác hoặc dạng khác khi người dùng di chuột qua vùng đó. Hiệu ứng Rollover làm cho trang web của bạn thân thiện hơn và do đó giúp bạn đạt được mục tiêu cho trang web của mình bằng cách thêm những hiệu ứng sinh động vào đường liên kết hoặc những thành phần khác của trang. Trong chương này bạn sẽ học được nhưng điều sau: • Chia một Slice thành nhiều slice nhỏ hơn và bằng nhau • Nhóm các Slice được chọn vào một bảng • Áp dụng hiệu ứng Wrap Text cho một layer chữ. • Xác định trạng thái Rollover cho các layer, layer style và layer chữ được Wrap. • Tạo ra các trạng thái Over, Down và Selected • Xác định những sự kết hợp khác nhau giữa những layer được ẩn và hiện của từng trại thái Rollover. • Tạo ra trang HTML chứa những hình được Slice trong một bảng. Chương này sẽ kéo dài khoảng 60 phút và phải được làm trong Adobe ImageReady. Về hiệu ứng Rollover. Rollover là một dạng hiệu ứng khá phổ biến hiện nay, nó có thể thay đổi giao diện của một trang web www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo 1 Chương 17: Tạo hiệu ứng Rollover cho trang web Photoshop CS mà không cần phải đưa người đọc sang mộ trang web khác. Khi người dùng di chuột qua một điểm được xác định trước trên trang web, thì điểm đó sẽ thay đổi sang một trạng thái hoàn toàn khác. Thường thì hiệu ứng này ám chỉ rằng vùng được thay đổi đó là một dạng lệnh, khi nhấp chuột vào đó sẽ có một điều gì xảy ra kế tiếp như là mở một trang mới, vào một form v.v.. Hiện nay có một vài hiệu ứng Rollover phổ biến, như là khi bạn di chuột qua một nút nào đó nó sẽ thay đổi hoặc khi bạn nhấn vào nút đó, nút đó sẽ thay đổi hình dạng của nó. Hiệu ứng R hoặc các trạng thái biểu thị những điều kiện khác nhau trong Layer Palette. Những điều kiện này có thể bao hàm sự ẩn hiện của một layer, vị trí layer, Layer Style và một vài định dạng khác. Bài học này sẽ hướng dẫn cho bạn thấy, R có thể giúp bạn như thế nào. Chú ý: Để theo được bài học này bạn phải có kiến thức cơ bản về Slice mà bạn học được từ chương 15 hoặc do bạn đã biết cách sử dụng Slice theo kinh nghiệm của mình. Bắt đầu Bạn sẽ bắt đầu bài học bằng cách xem một ví dụ của một trang HTML mà bạn sẽ tạo dựa trên một hình .psd. Một vài vùng của tấm hình phản ứng lại với những di chuyển chuột của bạn. Viídụ một vài vùng của tấm hình thay đổi giao diện khi bạn chỉ con trỏ qua nó hoặc khi bạn nhấn vào những điểm đó. 1. Tìm đến thư mục Lesson 17 và nhấp đúp vào file 17End.html để mở nó ra trong trình duyệt web của bạn. 2. Di chuyển con trỏ qua trang web đó, đặc biệt là qua vùng bên trái. Chú ý quan sát: • Những thay đổi của tấm hình • Thay đổi hình con trỏ (từ mũi tên thành hình bàn tay) 3. Nhấn vào từng nut trên menu ở phía bên tay trái của tấm hình, chú ý đến những phản ứng xảy ra trên trang web. Chú ý: Trang này chỉ mang ý nghĩa tượng trưng do vậy không có đường link thật sự, nên khi bạn nhấn vào các nút sẽ không mở ra trang khác. Tuy nhiên, một vài nút trong đó có thể tạo ra những thay đổi trên trang web. Để biết thêm thông tin về Slice và liên kết đến một địa chỉ URL cho một trang web, đọc thêm chương 15. 4. Đóng trình duyệt lại khi bạn xem xong trang web. Tạo trạng thái Rollover Trạng thái Rollover được đặt tên theo sự kiện, ví dụ như là khi bạn di hoặc nhấn chuột vào một vùng www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo 2 Chương 17: Tạo hiệu ứng Rollover cho trang web Photoshop CS của một tấm hình, nó sẽ tạo ra những thay đổi trên tấm hình hoặc một phần của tấm hình. Tất cả những trạng thái Rollover của ImageReady được miêu tả ở phần dưới đây "Các trạng thái Rollover trong ImageReady". Dạng R từ xa (remote R) sẽ tạo ra thay đổi ở một vùng khác khi một vùng nào đó bị kích hoạt. Ví dụ như khi bạn di chuột qua một nút nào đó trên trang web, và ở trên banner có chữ hiện ra. Nói nôm na, nó tạo ra thay đổi không trên bản thân nút đó mà trên một đối tượng khác. Chỉ có User Slice mới có trạng thái Rollover. Tuy nhiên, bạn có thể chọn Slices > Promote để biến một slice tự động thành một User Slice, và sau đó thêm hiệu ứng R vào slice đó. Các trạng thái Rollover trong ImageReady ImageReady tự động chỉ định một trong những trạng thái R sau đây và một slice bạn tạo: Over Activates sẽ làm thay đổi hình khi người dùng di chuột qua một slice hoặc một bản đồ ảnh (image map) nhưng chưa nhấn chuột. Down Activates làm thay đổi hình ảnh khi người dùng nhấn chuột trên một nút của một slice hoặc một vùng bản đồ ảnh. Trạng thái này xuất hiện ngay sau khi người dùng nhấn vào nút đó. Click Activates làm thay đổi hình ảnh khi người dùng nhấp chuột vào một slice hoặc một vùng bản đồ ảnh. Trạng thái sẽ xuất hiện cho đến khi người dùng di chuột ra khỏi vùng R. Chú ý: những trình duyệt web khác nhau, hoặc phiên bản khác nhau, có thể xử lý chuột trái và nhấp đúp khác nhau. Custom Activate làm thay đổi tên cụ thể của một tấm hình khi mà những tác động của người dùng được định dạng trong đoạn mã JavaScript kèm tho. (Bạn phải tạo ra đoạn mã JavaScript và thêm nó vào trang HTML của bạn để tạo ra hiệu ứng Custome Rollover) None Preserve giữ lại trạng thái hiện tại của hình để dùng sau này, nhưng lại không cung cấp kết quả đầu ra khi tài liệu được lưu lại dưới dạng trang web. Selected Activates kích hoạt trạng thái R khi người dùng nhấp chuột lên slice hoặc vùng bản đồ ảnh. Trạng thái sẽ xuất hiện cho đến khi người dùng kích hoạt một trạng thái R khác và một trạng thái R có thể xuất hiện trong khi trạng thái Selected đang được kích hoạt. Out Activate kích hoạt một tấm hình khi người dùng di chuột ra khỏi một slice hoặc một vùng bản đồ ảnh. (đây chính là trạng thái Normal State) Up Activate kích hoạt thay đổi một tấm hình khi người dùng thả chuột trên một slice hoặc một vùng bản đồ ảnh. Thiết lập không gian làm việc cho bài học này Nếu bạn đã hoàn thành những chương khác trong cuốn sách này, thì bạn hẳn đã có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập không gian làm việc. ImageReady có một vài môi trường làm việc được thiết lập sẵn www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo 3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động