1
HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU TỪ MISA SME.NET 2012 LÊN
MISA SME.NET 2015 (15)
Mục đích: Tài liệu y hướng dẫn cho những doanh nghiệp áp dụng theo QĐ15 biết cách chuyển đổi dữ
liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015.
Quy định viết tắt:
Tên đầy đủ
Viết tắt
MISA SME.NET 2012
SME2012
MISA SME.NET 2015
SME2015
Thông tư 200/2014/TT-BTC
TT 200
Người sử dụng (Người dùng)
NSD
Để chuyển đổi dữ liệu kế toán từ SME2012 lên SME2015, NSD cần thực hiện 3 bước:
Bước 1: Kiểm tra dữ liệu hiện có trên SME2012 trước khi chuyển đổi.
Bước 2: Thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ SME2012 lên SME2015.
Bước 3: Kiểm tra dữ liệu sau khi chuyển đổi lên SME2015.
Sau đây là hướng dẫn chi tiết từng bước.
1. Bước 1: Kiểm tra dữ liệu trước khi chuyển đổi
Để chuyển đổi được dữ liệu lên SME2015, dữ liệu năm 2014 của đơn vị phải được nâng cấp lên
phiên bản MISA SME.NET 2012 R87hotfix2 trở lên, và phần mềm MISA SME.NET 2015 phải
nâng cấp lên phiên bản MISA SME.NET 2015R4 trở lên.
Thực hiện tách dữ liệu năm 2015 bằng chức năng tạo dữ liệu từ năm trước trên SME2012, chương
trình sẽ mang toàn bộ danh mục, số dư và chứng từ phát sinh của năm 2015 sang dữ liệu mới.
(VD: Dữ liệu trên SME2012 dữ liệu liên năm 2014 2015. NSD thực hiện tạo dữ liệu năm 2015 dựa
trên dữ liệu đang có, sau đó chuyển đổi dữ liệu vừa tạo mới lên SME2015)
Sau khi kiểm tra dữ liệu xong, NSD thực hiện tiếp bước 2 để chuyển đổi dữ liệu từ SME2012 lên
MISA2015
2. Bước 2: Chuyển đổi dữ liệu từ SME2012 lên SME2015
Để thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ SME2012 lên SME2015, NSD làm như sau:
Mở phần mềm MISA SME.NET 2015 lên, trên màn hình đăng nhập nhấn Hủy bỏ.
Vào menu Tệp\Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012, xuất hiện chức năng chuyển đổi dữ
liệu, việc chuyển đổi y giúp tạo mới dữ liệu trên SME2015 chuyển đổi toàn bộ dữ liệu trên
SME2012 lên SME2015.

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động