Báo cáo thu nhập toàn tập

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

22/11/2017 89 56 9 Trang pdf

Khoa kk

Thể loại : Kế toán tổng hợp

1
29-Sep-03
Bui Van - Tan Binh
1
Báo cáo thu nhập
29-Sep-03
Bui Van - Tan Binh
2
NHÖÕNG CAÂU HOÛI VEÀ BAÙO CAÙO THU NHAÄP
1. Keá toaùn theo tieàn maët vaø keá toaùn theo thöïc teá phaùt sinh?
2. Cô sôû lyù thuyeát ñeå xaùc ñònh doanh thu vaø chi phí?
3. Phaân nhoùm doanh thu vaø chi phí?
4. Lieân keát baùo caùo thu nhaäp vaø baûng caân ñoái keá toaùn?
5. Qui trình caên baûn: baùo caùo thu nhaäp ñöôïc laäp nhö theá naøo?
29-Sep-03
Bui Van - Tan Binh
3
PHAÀN 1:
NGUYEÂN LYÙ CUÛA
BAÙO CAÙO THU NHAÄP
29-Sep-03
Bui Van - Tan Binh
4
CHU KYØ KINH DOANH
Haøng
toàn kho
Khoaûn
phaûi thu
Tieàn
maët
Mua haøng
Baùn haøng
Thu tieàn
29-Sep-03
Bui Van - Tan Binh
5
KYØ KEÁ TOAÙN
9 Caàn phaûi coù nhöõng khoaûng thôøi gian coù ñoä daøi ñoàng
nhaát ñeå ño löôøng keát quaû kinh doanh
9 Khoâng nhaát thieát phaûi truøng vôùi chu kyø kinh doanh
9 Khoâng nhaát thieát phaûi truøng vôùi nieân lòch
9 Thöôøng tính theo naêm taøi khoùa
9 Coù theå tính theo thaùng hay quyù
29-Sep-03
Bui Van - Tan Binh
6
KEÁ TOAÙN THEO TIEÀN MAËT (Cash Accounting)
Doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi coâng ty thöïc thu tieàn maët, chi phí
ñöôïc ghi nhaän khi coâng ty thöïc chi tieàn maët.
Ví duï: Coâng ty Allen trong thaùng 1:
Voán goùp cuûa chuû sôû höõu $20,000
Vay $12,000 vôùi laõi suaát 12%/naêm
Mua haøng $40,000 traû tieàn maët $26,000
Traû tieàn thueâ nhaø $4,000 cho hai thaùng
Traû tieàn baûo hieåm $2,400 cho caû naêm
Baùn haøng $50,000 (giaù voán $32,000), thu tieàn maët $34,000
Traû löông $5,000
2
29-Sep-03
Bui Van - Tan Binh
7
Tieàn maët thu töø khaùch haøng……………… $34,000
Tröø caùc chi phí tieàn maët:
Mua haøng…………………………………………………… $26,000
Traû löông……………………………………………………… 5,000
Thueâ nhaø……………………………………………………… 4,000
Baûo hieåm……………………………………………………… 2,400
Coäng caùc khoaûn chi tieàn maët…………………… 37,400
Chi vöôït thu……………………………………………………………… (3,400)
KEÁ TOAÙN THEO TIEÀN MAËT (tieáp)
–Voán goùp cuûa chuû sôû höõu $20,000
–Vay $12,000 vôùi laõi suaát 12%/naêm
–Mua haøng $40,000 traû tieàn maët $26,000
–Traû tieàn thueâ nhaø $4,000 cho hai thaùng
–Traû tieàn baûo hieåm $2,400 cho caû naêm
–Baùn haøng $50,000 (giaù voán $32,000), thu tieàn maët $34,000
–Traû löông $5,000
29-Sep-03
Bui Van - Tan Binh
8
1. Khoâng lieân keát doanh thu vôùi caùc chi phí duøng ñeå taïo ra doanh
thu
¾ Tieàn thueâ nhaø vaø tieàn baûo hieåm?
¾ Tieàn mua haøng?
2. Thöôøng laøm cho doanh thu bò ghi nhaän chaäm laïi
¾ Mua haøng veà kho
¾ Thuyeát phuïc khaùch haøng
¾ Giao haøng hay thöïc hieän dòch vuï
¾ Thu tieàn töø khaùch haøng
¾ Chôø ñeán khi heát haïn baûo haønh
HAI NHÖÔÏC ÑIEÅM CUÛA KEÁ TOAÙN TIEÀN MAËT
Coâng ñoaïn quan
troïng nhaát
Thôøi ñieåm ghi
nhaän doanh thu
29-Sep-03
Bui Van - Tan Binh
9
KEÁ TOAÙN THÖÏC TEÁ PHAÙT SINH (Accrual Accounting)
Ñònh nghóa doanh thu:
Khoaûn taêng cuûa Voán chuû sôû höõu
Laø keát quaû cuûa vieäc taêng taøi saûn hoaëc giaûm traùch nhieäm nôï
(thu tieàn maët, taêng khoaûn phaûi thu, giaûm khoaûn öùng tröôùc)
Laø keát quaû cuûa vieäc giao haøng hoaëc thöïc hieän dòch vuï cho
khaùch haøng
Ñònh nghóa chi phí:
Khoaûn giaûm cuûa Voán chuû sôû höõu
Laø keát quaû cuûa giaûm taøi saûn hoaëc taêng traùch nhieäm nôï
(chi tieàn maët, taêng khoaûn phaûi traû)
Laø keát quaû cuûa vieäc taïo ra doanh thu
29-Sep-03
Bui Van - Tan Binh
10
THÔØI ÑIEÅM GHI NHAÄN THEO THÖÏC TEÁ PHAÙT SINH
Thôøi ñieåm ghi nhaän doanh thu:
Ñaõ giao haøng, hoaëc ñaõ hoaøn thaønh toaøn boä hay haàu heát dòch
vuï döï kieán phaûi thöïc hieän.
Nhaän ñöôïc tieàn, hoaëc nhaän ñöôïc phieáu ghi nôï, hoaëc moät taøi
saûn coù giaù trò xaùc ñònh.
Thôøi ñieåm ghi nhaän chi phí:
Chi phí gaén lieàn saûn phaåm: ghi nhaän vaøo thôøi ñieåm phaùt sinh
doanh thu.
Chi phí theo thôøi gian: ghi nhaän theo thôøi kyø coâng ty söû duïng
ích lôïi cuûa taøi saûn ñoù.
29-Sep-03
Bui Van - Tan Binh
11
BAÙO CAÙO THU NHAÄP THEO THÖÏC TEÁ PHAÙT SINH
Doanh thu baùn haøng………………. $50,000
Tröø caùc chi phí:
Giaù voán haøng baùn………………. $32,000
Chi phí löông…………………… 5,000
Chi phí thueâ nhaø….…………….. 2,000
Chi phí baûo hieåm………………. 200
Chi phí laõi vay…………………. 120
Toång chi phí………………. 39,320
Lôïi nhuaän roøng…………………… $10,680
–Voán goùp cuûa chuû sôû höõu $20,000
–Vay $12,000 vôùi laõi suaát 12%/naêm
–Mua haøng $40,000 traû tieàn maët $26,000
–Traû tieàn thueâ nhaø $4,000 cho hai thaùng
–Traû tieàn baûo hieåm $2,400 cho caû naêm
–Baùn haøng $50,000 (giaù voán $32,000), thu tieàn maët $34,000
–Traû löông $5,000
29-Sep-03
Bui Van - Tan Binh
12
TRÔÛ LAÏI VÔÙI KEÁ TOAÙN TIEÀN MAËT
Moãi khi baùo caùo lôïi nhuaän baèng phöông thöùc keá toaùn
theo thöïc teá phaùt sinh, laõi (loã) roøng laø phaàn taêng (giaûm)
voán chuû sôû höõu.
Nhöôïc ñieåm thöù ba, cuõng laø nhöôïc ñieåm lôùn nhaát
cuûa keá toaùn tieàn maët:
Keá toaùn tieàn maët khoâng theå hieän ñöôïc söï
taêng hay giaûm cuûa voán chuû sôû höõu
3
29-Sep-03
Bui Van - Tan Binh
13
ÑO LÖÔØNG DOANH THU
1. Khoaûn döï kieán khoâng thu ñöôïc (Uncollectible
Accounts.)
2. Khoaûn döï kieán giaûm giaù do khaùch haøng thanh toaùn
sôùm (Sales Discounts.)
3. Khoaûn döï kieán haøng bò traû laïi hoaëc phaûi giaûm giaù
(Sales Returns & Allowances.)
4. Haøng baùn traû chaäm quaù moät naêm: phaûi tính doanh thu
baèng hieän giaù cuûa doøng tieàn döï kieán seõ thu ñöôïc.
ÎCoøn laïi laø doanh thu thuaàn (doanh thu roøng)
29-Sep-03
Bui Van - Tan Binh
14
DOANH THU KHAÙC VÔÙI THU
Thu tieàn khaùch haøng nôï khoâng phaûi doanh thu:
Taêng tieàn maët
Giaûm khoaûn phaûi thu
Æ Khoâng taêng voán CSH
Thu phaùt haønh coå phaàn khoâng phaûi doanh thu:
Taêng tieàn maët vaø taêng voán CSH
Khoâng phaûi keát quaû cuûa giao dòch vôùi khaùch haøng
Khi coù nghi ngôø, haõy trôû laïi xem ñònh nghóa
29-Sep-03
Bui Van - Tan Binh
15
Ñoái vôùi coâng ty thöông maïi:
Giaù voán haøng toàn kho ñaàu kyø
+ Giaù voán haøng mua theâm trong kyø
- Giaù voán haøng toàn kho cuoái kyø
= Giaù voán haøng baùn trong kyø
Ñoái vôùi coâng ty saûn xuaát:
Giaù voán thaønh phaåm toàn kho ñaàu kyø
+ Giaù voán thaønh phaåm saûn xuaát ra trong kyø
- Giaù voán thaønh phaåm toàn kho cuoái kyø
= Giaù voán haøng baùn trong kyø
Vaán ñeà: xaùc ñònh giaù voán thaønh phaåm saûn xuaát trong kyø?
CHI PHÍ GAÉN LIEÀN SAÛN PHAÅM BAÙN RA
29-Sep-03
Bui Van - Tan Binh
16
CHI PHÍ GAÉN VÔÙI THÔØI GIAN: LAÕI VAY
Laõi vay ñöôïc tính vaøo chi phí trong kyø, cho duø coâng ty khoâng
thöïc chi tieàn maët trong kyø.
Laõi vay laøm taêng chi phí vaø giaûm lôïi nhuaän chòu thueá, do ñoù
laõi vay coøn coù teân laø “laù chaén thueá” (taxshield)
Vieäc tính laõi vay theo phaùt sinh, khoâng theo tieàn maët coù phaûi
laø hôïp lyù?
29-Sep-03
Bui Van - Tan Binh
17
CHI PHÍ GAÉN VÔÙI THÔØI GIAN: KHAÁU HAO
Khaáu hao: phaàn giaûm giaù trò cuûa taøi saûn coá ñònh theo thôøi
gian ñöôïc chuyeån thaønh chi phí trong quaù trình taïo ra doanh
thu .
Khaáu hao laøm taêng chi phí vaø giaûm lôïi nhuaän chòu thueá, do ñoù
cuõngtaïora“laùchaénthueá (taxshield)
Khaáu hao coù phaûn aùnh hao moøn thöïc hay giaûm giaù trò thöïc
cuûa taøi saûn?
29-Sep-03
Bui Van - Tan Binh
18
CAÙC CHI PHÍ KHAÙC
Chi phí quaûng caùo tieáp thò coù ñöôïc tính vaøo moät naêm?
Chi phí ñaøo taïo vaø tö vaán coù neân tính vaøo moät naêm?
Neáu tính vaøo moät naêm: coù theå vi phaïm quy öôùc veà thôøi
ñieåm töông xöùng
Neáu phaân boå cho caùc naêm sau: coù theå vi phaïm quy öôùc veà
tính thaän troïng
129-Sep-03Bui Van - Tan Binh1Báo cáo thu nhập29-Sep-03Bui Van - Tan Binh2NHÖÕNG CAÂU HOÛI VEÀ BAÙO CAÙO THU NHAÄP1. Keá toaùn theo tieàn maët vaø keá toaùn theo thöïc teá phaùt sinh?2. Cô sôû lyù thuyeát ñeå xaùc ñònh doanh thu vaø chi phí?3. Phaân nhoùm doanh thu vaø chi phí?4. Lieân keát baùo caùo thu nhaäp vaø baûng caân ñoái keá toaùn?5. Qui trình caên baûn: baùo caùo thu nhaäp ñöôïc laäp nhö theá naøo?29-Sep-03Bui Van - Tan Binh3PHAÀN 1: NGUYEÂN LYÙ CUÛA BAÙO CAÙO THU NHAÄP29-Sep-03Bui Van - Tan Binh4CHU KYØ KINH DOANHHaøngtoàn khoKhoaûnphaûi thuTieànmaëtMua haøngBaùn haøngThu tieàn29-Sep-03Bui Van - Tan Binh5KYØ KEÁ TOAÙN9 Caàn phaûi coù nhöõng khoaûng thôøi gian coù ñoä daøi ñoàngnhaát ñeå ño löôøng keát quaû kinh doanh9 Khoâng nhaát thieát phaûi truøng vôùi chu kyø kinh doanh9 Khoâng nhaát thieát phaûi truøng vôùi nieân lòch9 Thöôøng tính theo naêm taøi khoùa9 Coù theå tính theo thaùng hay quyù29-Sep-03Bui Van - Tan Binh6KEÁ TOAÙN THEO TIEÀN MAËT (Cash Accounting)• Doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi coâng ty thöïc thu tieàn maët, chi phíñöôïc ghi nhaän khi coâng ty thöïc chi tieàn maët.Ví duï: Coâng ty Allen trong thaùng 1:– Voán goùp cuûa chuû sôû höõu $20,000– Vay $12,000 vôùi laõi suaát 12%/naêm– Mua haøng $40,000 traû tieàn maët $26,000– Traû tieàn thueâ nhaø $4,000 cho hai thaùng– Traû tieàn baûo hieåm $2,400 cho caû naêm– Baùn haøng $50,000 (giaù voán $32,000), thu tieàn maët $34,000– Traû löông $5,000 229-Sep-03Bui Van - Tan Binh7Tieàn maët thu töø khaùch haøng……………… $34,000Tröø caùc chi phí tieàn maët:Mua haøng…………………………………………………… $26,000Traû löông……………………………………………………… 5,000Thueâ nhaø……………………………………………………… 4,000Baûo hieåm……………………………………………………… 2,400Coäng caùc khoaûn chi tieàn maët…………………… 37,400Chi vöôït thu……………………………………………………………… (3,400)KEÁ TOAÙN THEO TIEÀN MAËT (tieáp)–Voán goùp cuûa chuû sôû höõu $20,000–Vay $12,000 vôùi laõi suaát 12%/naêm–Mua haøng $40,000 traû tieàn maët $26,000–Traû tieàn thueâ nhaø $4,000 cho hai thaùng–Traû tieàn baûo hieåm $2,400 cho caû naêm–Baùn haøng $50,000 (giaù voán $32,000), thu tieàn maët $34,000–Traû löông $5,000 29-Sep-03Bui Van - Tan Binh81. Khoâng lieân keát doanh thu vôùi caùc chi phí duøng ñeå taïo ra doanhthu¾ Tieàn thueâ nhaø vaø tieàn baûo hieåm?¾ Tieàn mua haøng?2. Thöôøng laøm cho doanh thu bò ghi nhaän chaäm laïi¾ Mua haøng veà kho¾ Thuyeát phuïc khaùch haøng¾ Giao haøng hay thöïc hieän dòch vuï¾ Thu tieàn töø khaùch haøng¾ Chôø ñeán khi heát haïn baûo haønhHAI NHÖÔÏC ÑIEÅM CUÛA KEÁ TOAÙN TIEÀN MAËTCoâng ñoaïn quantroïng nhaátThôøi ñieåm ghinhaän doanh thu29-Sep-03Bui Van - Tan Binh9KEÁ TOAÙN THÖÏC TEÁ PHAÙT SINH (Accrual Accounting)• Ñònh nghóa doanh thu: – Khoaûn taêng cuûa Voán chuû sôû höõu– Laø keát quaû cuûa vieäc taêng taøi saûn hoaëc giaûm traùch nhieäm nôï(thu tieàn maët, taêng khoaûn phaûi thu, giaûm khoaûn öùng tröôùc)– Laø keát quaû cuûa vieäc giao haøng hoaëc thöïc hieän dòch vuï chokhaùch haøng• Ñònh nghóa chi phí: – Khoaûn giaûm cuûa Voán chuû sôû höõu– Laø keát quaû cuûa giaûm taøi saûn hoaëc taêng traùch nhieäm nôï(chi tieàn maët, taêng khoaûn phaûi traû)– Laø keát quaû cuûa vieäc taïo ra doanh thu29-Sep-03Bui Van - Tan Binh10THÔØI ÑIEÅM GHI NHAÄN THEO THÖÏC TEÁ PHAÙT SINH • Thôøi ñieåm ghi nhaän doanh thu: – Ñaõ giao haøng, hoaëc ñaõ hoaøn thaønh toaøn boä hay haàu heát dòchvuï döï kieán phaûi thöïc hieän.– Nhaän ñöôïc tieàn, hoaëc nhaän ñöôïc phieáu ghi nôï, hoaëc moät taøisaûn coù giaù trò xaùc ñònh.• Thôøi ñieåm ghi nhaän chi phí:– Chi phí gaén lieàn saûn phaåm: ghi nhaän vaøo thôøi ñieåm phaùt sinhdoanh thu.– Chi phí theo thôøi gian: ghi nhaän theo thôøi kyø coâng ty söû duïngích lôïi cuûa taøi saûn ñoù.29-Sep-03Bui Van - Tan Binh11BAÙO CAÙO THU NHAÄP THEO THÖÏC TEÁ PHAÙT SINHDoanh thu baùn haøng………………. $50,000Tröø caùc chi phí:Giaù voán haøng baùn………………. $32,000Chi phí löông…………………… 5,000Chi phí thueâ nhaø….…………….. 2,000Chi phí baûo hieåm………………. 200Chi phí laõi vay…………………. 120Toång chi phí………………. 39,320Lôïi nhuaän roøng…………………… $10,680–Voán goùp cuûa chuû sôû höõu $20,000–Vay $12,000 vôùi laõi suaát 12%/naêm–Mua haøng $40,000 traû tieàn maët $26,000–Traû tieàn thueâ nhaø $4,000 cho hai thaùng–Traû tieàn baûo hieåm $2,400 cho caû naêm–Baùn haøng $50,000 (giaù voán $32,000), thu tieàn maët $34,000–Traû löông $5,000 29-Sep-03Bui Van - Tan Binh12TRÔÛ LAÏI VÔÙI KEÁ TOAÙN TIEÀN MAËT• Moãi khi baùo caùo lôïi nhuaän baèng phöông thöùc keá toaùntheo thöïc teá phaùt sinh, laõi (loã) roøng laø phaàn taêng (giaûm) voán chuû sôû höõu.Nhöôïc ñieåm thöù ba, cuõng laø nhöôïc ñieåm lôùn nhaátcuûa keá toaùn tieàn maët:Keá toaùn tieàn maët khoâng theå hieän ñöôïc söïtaêng hay giaûm cuûa voán chuû sôû höõu 329-Sep-03Bui Van - Tan Binh13ÑO LÖÔØNG DOANH THU1. Khoaûn döï kieán khoâng thu ñöôïc (Uncollectible Accounts.)2. Khoaûn döï kieán giaûm giaù do khaùch haøng thanh toaùnsôùm (Sales Discounts.)3. Khoaûn döï kieán haøng bò traû laïi hoaëc phaûi giaûm giaù(Sales Returns & Allowances.)4. Haøng baùn traû chaäm quaù moät naêm: phaûi tính doanh thubaèng hieän giaù cuûa doøng tieàn döï kieán seõ thu ñöôïc.ÎCoøn laïi laø doanh thu thuaàn (doanh thu roøng)29-Sep-03Bui Van - Tan Binh14DOANH THU KHAÙC VÔÙI THU• Thu tieàn khaùch haøng nôï khoâng phaûi doanh thu:– Taêng tieàn maët– Giaûm khoaûn phaûi thuÆ Khoâng taêng voán CSH• Thu phaùt haønh coå phaàn khoâng phaûi doanh thu:– Taêng tieàn maët vaø taêng voán CSH– Khoâng phaûi keát quaû cuûa giao dòch vôùi khaùch haøngKhi coù nghi ngôø, haõy trôû laïi xem ñònh nghóa29-Sep-03Bui Van - Tan Binh15• Ñoái vôùi coâng ty thöông maïi: Giaù voán haøng toàn kho ñaàu kyø+ Giaù voán haøng mua theâm trong kyø- Giaù voán haøng toàn kho cuoái kyø= Giaù voán haøng baùn trong kyø• Ñoái vôùi coâng ty saûn xuaát: Giaù voán thaønh phaåm toàn kho ñaàu kyø+ Giaù voán thaønh phaåm saûn xuaát ra trong kyø- Giaù voán thaønh phaåm toàn kho cuoái kyø= Giaù voán haøng baùn trong kyø• Vaán ñeà: xaùc ñònh giaù voán thaønh phaåm saûn xuaát trong kyø?CHI PHÍ GAÉN LIEÀN SAÛN PHAÅM BAÙN RA29-Sep-03Bui Van - Tan Binh16CHI PHÍ GAÉN VÔÙI THÔØI GIAN: LAÕI VAY• Laõi vay ñöôïc tính vaøo chi phí trong kyø, cho duø coâng ty khoângthöïc chi tieàn maët trong kyø.• Laõi vay laøm taêng chi phí vaø giaûm lôïi nhuaän chòu thueá, do ñoùlaõi vay coøn coù teân laø “laù chaén thueá” (taxshield)• Vieäc tính laõi vay theo phaùt sinh, khoâng theo tieàn maët coù phaûilaø hôïp lyù?29-Sep-03Bui Van - Tan Binh17CHI PHÍ GAÉN VÔÙI THÔØI GIAN: KHAÁU HAO• Khaáu hao: phaàn giaûm giaù trò cuûa taøi saûn coá ñònh theo thôøigian ñöôïc chuyeån thaønh chi phí trong quaù trình taïo ra doanhthu .• Khaáu hao laøm taêng chi phí vaø giaûm lôïi nhuaän chòu thueá, do ñoùcuõngtaïora“laùchaénthueá” (taxshield)• Khaáu hao coù phaûn aùnh hao moøn thöïc hay giaûm giaù trò thöïccuûa taøi saûn?29-Sep-03Bui Van - Tan Binh18CAÙC CHI PHÍ KHAÙC• Chi phí quaûng caùo tieáp thò coù ñöôïc tính vaøo moät naêm?• Chi phí ñaøo taïo vaø tö vaán coù neân tính vaøo moät naêm? – Neáu tính vaøo moät naêm: coù theå vi phaïm quy öôùc veà thôøiñieåm töông xöùng– Neáu phaân boå cho caùc naêm sau: coù theå vi phaïm quy öôùc veàtính thaän troïng

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động