Quan hệ giữa các báo cáo tài chính và hoạt động doanh nghiệp (R)

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

22/11/2017 83 49 10 Trang pdf

Khoa kk

Thể loại : Kế toán tổng hợp

Từ khóa
Fulbright Economics Teaching Program Cash Flows Statement
Nguyen Tan Binh 1
Quan heä giöõa caùc baùo
caùo taøi chính vaø caùc hoïat
ñoäng
doanh nghieäp
Ba hoaït ñoäng
doanh nghieäp
1.Hoaït ñoäng kinh doanh
2.Hoaït ñoäng ñaàu tö
3.Hoaït ñoäng taøi chính
Fulbright Economics Teaching Program Cash Flows Statement
Nguyen Tan Binh 2
Hoaït ñoäng ñaàu tö vaø Hoaït ñoäng taøi chính theå
hieän keát quaû treân baûng caân ñoái keá toaùn
TAØI SAÛN
Taøi saûn löu ñoäng:
Tieàn maët
Khoaûn phaûi thu
Haøng toàn kho
Ñaàu tö daøi haïn:
Taøi saûn coá ñònh:
NGUOÀN VOÁN
Nôï phaûi traû:
Mua chòu
Vay möôïn
Voán chuû sôû höõu:
Voán goùp
Lôïi nhuaän giöõ laïi
HOAÏT ÑOÄNG ÑAÀU TÖ
HOAÏT ÑOÄNG TAØI CHÍNH
Hoaït ñoäng kinh doanh
theå hieän keát quaû treân baùo caùo thu nhaäp
BAÙO CAÙO THU NHAÄP
Doanh thu:
(-) Tröø (-) Giaù voán haøng baùn (chi phí cuûa haøng ñaõ baùn - COGS)
(=) Laõi goäp
(-) Chi phí kinh doanh (baùn haøng, quaûn lyù)
(=) Lôïi nhuaän tröôùc thueá
(-) Thueá thu nhaäp
(=) Lôïi nhuaän roøng
(-) Chia coå töùc
(=) Lôïi nhuaän giöõ laïi
HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
Fulbright Economics Teaching Program Cash Flows Statement
Nguyen Tan Binh 3
Quan heä giöõa baûng caân ñoái vaø
baùo caùo thu nhaäp
Baûngcaâoái
keá toaùn
(31/12/2000)
Baûngcaâoái
keá toaùn
(31/12/2001)
Baùo caùo thu nhaäp
Hoaït ñoäng naøo cuõng caàn tieàn
Hoaït ñoäng kinh doanh:
Thu tieàn baùn haøng, cung caáp dòch vuï
Chi tieàn mua haøng, chi traû dòch vuï
Hoaït ñoäng ñaàu tö:
Chi mua saém taøi saûn, chi ñaàu tö chöùng khoaùn
Thu do baùn thanh lyù taøi saûn, thu hoài ñaàu tö
Hoaït ñoäng taøi chính:
Vay nôï, phaùt haønh coå phieáu (taêng nguoàn voán)
Traû nôï, mua laïi coå phieáu chính mình (giaûm nguoàn voán)
Fulbright Economics Teaching Program Cash Flows StatementNguyen Tan Binh 1Quan heä giöõa caùc baùo caùo taøi chính vaø caùc hoïat ñoäng doanh nghieäpBa hoaït ñoängdoanh nghieäp1.Hoaït ñoäng kinh doanh2.Hoaït ñoäng ñaàu tö3.Hoaït ñoäng taøi chính Fulbright Economics Teaching Program Cash Flows StatementNguyen Tan Binh 2Hoaït ñoäng ñaàu tö vaø Hoaït ñoäng taøi chính theåhieän keát quaû treân baûng caân ñoái keá toaùnTAØI SAÛNTaøi saûn löu ñoäng: Tieàn maët Khoaûn phaûi thu Haøng toàn khoÑaàu tö daøi haïn:Taøi saûn coá ñònh:NGUOÀN VOÁNNôï phaûi traû: Mua chòu Vay möôïnVoán chuû sôû höõu: Voán goùp Lôïi nhuaän giöõ laïiHOAÏT ÑOÄNG ÑAÀU TÖHOAÏT ÑOÄNG TAØI CHÍNHHoaït ñoäng kinh doanhtheå hieän keát quaû treân baùo caùo thu nhaäpBAÙO CAÙO THU NHAÄPDoanh thu:(-) Tröø (-) Giaù voán haøng baùn (chi phí cuûa haøng ñaõ baùn - COGS)(=) Laõi goäp(-) Chi phí kinh doanh (baùn haøng, quaûn lyù)(=) Lôïi nhuaän tröôùc thueá(-) Thueá thu nhaäp(=) Lôïi nhuaän roøng(-) Chia coå töùc(=) Lôïi nhuaän giöõ laïiHOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH Fulbright Economics Teaching Program Cash Flows StatementNguyen Tan Binh 3Quan heä giöõa baûng caân ñoái vaøbaùo caùo thu nhaäpBaûngcaânñoáikeá toaùn(31/12/2000)Baûngcaânñoáikeá toaùn(31/12/2001)Baùo caùo thu nhaäpHoaït ñoäng naøo cuõng caàn tieàn Hoaït ñoäng kinh doanh: Thu tieàn baùn haøng, cung caáp dòch vuï Chi tieàn mua haøng, chi traû dòch vuï Hoaït ñoäng ñaàu tö: Chi mua saém taøi saûn, chi ñaàu tö chöùng khoaùn Thu do baùn thanh lyù taøi saûn, thu hoài ñaàu tö Hoaït ñoäng taøi chính: Vay nôï, phaùt haønh coå phieáu (taêng nguoàn voán) Traû nôï, mua laïi coå phieáu chính mình (giaûm nguoàn voán)

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động