DN không có tổ chức công đoàn cơ sở có phải đóng kinh phí CĐ không

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

17/01/2019 2 1 4 Trang doc

ngocanh
Doanh nghiệp không t chức công đoàn phải đóng kinh phí công đoàn
không?
Nhiều doanh nghiệp nhỏ với quy nhân viên nhỏ hơn 20 người không tổ
chức công đoàn thì có phải đóng kinh phí công đoàn hay không? nếu phải đóng
thì sẽ đóng như thế nào?
1. Doanh nghiệp không tổ chức công đoàn phải đóng kinh phí công đoàn
không?
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn quy định các đối tượng đóng
kinh phí công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan,
tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:
– Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực
lượng vũ trang nhân dân.
Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị hội, tổ chức chính trị hội nghề
nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.
– Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.
– Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh
nghiệp, Luật đầu tư.
– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.
quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam
liên quan đến tổ chức hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía
nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam sử dụng lao động
là người Việt Nam.
– Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.
Doanh nghiệp không có tổ chức công đoàn có phải đóng kinh phí công đoànkhông?Nhiều doanh nghiệp nhỏ với quy mô nhân viên nhỏ hơn 20 người và không có tổchức công đoàn thì có phải đóng kinh phí công đoàn hay không? Và nếu phải đóngthì sẽ đóng như thế nào?1. Doanh nghiệp không có tổ chức công đoàn có phải đóng kinh phí công đoànkhông?Theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn quy định các đối tượng đóngkinh phí công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan,tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:– Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lựclượng vũ trang nhân dân.– Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghềnghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.– Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.– Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanhnghiệp, Luật đầu tư.– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.– Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Namcó liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phíanước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao độnglà người Việt Nam.– Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động. => Doanh nghiệp có hay chưa có tổ chức công đoàn doanh nghiệp đó vẫn phảiđóng kinh phí công đoàn.Chú ý: Khi doanh nghiệp bạn tham gia BHXH cho nhân viên thì phải lên Liên đoàn laođộng quận, huyện để đóng Kinh phí công đoàn. (Đây là bắt buộc nhé, không nộp sẽbị truy thu và phạt).2. Mức đóng kinh phí công đoàn tại các doanh nghiệp – Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động.Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối Cụ thể:Số tiền KPCĐ phải nộp = 2% X Tổng số tiền lương của tất cả nhânviên tham gia BHXH.Chú ý: Đó là mức đóng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp – Nếu nhân viên tham gia tổ chức công đoàn cơ sở (Công đoàn cơ sở có thể đượcthành lập tại DN) thì nhân viên phải đóng thêm Đoàn phí công đoàn là: 1% mứctiền lương tham gia BHXH.– Doanh nghiệp có thể được lấy lại 65% số tiền Kinh phí công đoàn đã đóng ->Nếu có đầy đủ chứng từ thanh toán tiền cho NLĐ (Như chi thăm ốm đâu, thăm hỏisinh đẻ …)3. Đóng kinh phí công đoàn như thế nào? – Cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần kinhphí hoạt động thường xuyên đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thờiđiểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.Kho bạc Nhà nước nơi cơ quan, đơn vị mở tài khoản giao dịch căn cứ giấy rút kinhphí công đoàn, thực hiện việc kiểm soát chi và chuyển tiền vào tài khoản tiền gửicủa tổ chức công đoàn tại ngân hàng.– Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thờiđiểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động. (Nộp tại Phòng kế toán của Liênđoàn lao động quận, huyện nơi DN đăng ký kinh doanh)– Tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trảtiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh đóng kinh phí công đoàn theo thánghoặc quý một lần cùng với thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao độngtrên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn.Tốt nhất: Các bạn liên hệ với với liên đoàn lao động Quận, Huyện nơi DN đăng kýkinh doanh để biết chi tiết về hồ sơ và thủ tục đóng kinh phí công đoàn.4. Nguồn đóng kinh phí công đoàn– Đối với cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạtđộng thường xuyên, ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ nguồn đóng kinh phícông đoàn và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan,đơn vị theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.– Đối với cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm một phần kinh phíhoạt động thường xuyên, ngân sách nhà nước bảo đảm nguồn đóng kinh phí côngđoàn tính theo quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho số biên chếhưởng lương từ ngân sách nhà nước và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động