Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

22/01/2019 17 0 3 Trang doc

ngocanh
Mức điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ trong giai đoạn 2018-2021
Từ năm 2018 đến năm 2012, mức lương hưu đối với lao động nữ những điều
chỉnh nhất định theo khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội như sau:
1. Đối tượng áp dụng
Lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31
tháng 12 năm 2021, thời gian đóng bảo hiểm hội từ đủ 20 năm đến 29 năm
06 tháng. Theo đó, tùy thuộc vào thời gian đã đóng BHXH, mức lương hưu được
điều chỉnh bằng mức lương hưu tính theo Khoản 2 Điều 56 hoặc Khoản 2 Điều 74
Luật BHXH 2014 cộng với mức điều chỉnh.
2. Mức điều chỉnh lương hưu
Mức điều chỉnh được tính bằng mức lương hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 56
tại thời điểm bắt đầu ởng lương hưu nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với
thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu, cụ thể:
Thời gian đã đóng bảo hiểm
xã hội
Tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đóng bảo
hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương
hưu:
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
20 năm 7,27% 5,45% 3,64% 1,82%
20 năm 01 tháng - 20 năm 06
tháng
7,86% 5,89% 3,93% 1,96%
20 năm 07 tháng - 21 năm 8,42% 6,32% 4,21% 2,11%
21 năm 01 tháng - 21 năm 06
tháng
8,97% 6,72% 4,48% 2,24%
21 năm 07 tháng - 22 năm 9,49% 7,12% 4,75% 2,37%
22 năm 01 tháng - 22 năm 06
tháng
10 % 7,5% 5% 2,5%
Mức điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ trong giai đoạn 2018-2021Từ năm 2018 đến năm 2012, mức lương hưu đối với lao động nữ có những điềuchỉnh nhất định theo khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội như sau:1. Đối tượng áp dụngLao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31tháng 12 năm 2021, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm06 tháng. Theo đó, tùy thuộc vào thời gian đã đóng BHXH, mức lương hưu đượcđiều chỉnh bằng mức lương hưu tính theo Khoản 2 Điều 56 hoặc Khoản 2 Điều 74Luật BHXH 2014 cộng với mức điều chỉnh.2. Mức điều chỉnh lương hưuMức điều chỉnh được tính bằng mức lương hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 56tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng vớithời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu, cụ thể:Thời gian đã đóng bảo hiểmxã hộiTỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đóng bảohiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lươnghưu:Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 202120 năm 7,27% 5,45% 3,64% 1,82%20 năm 01 tháng - 20 năm 06tháng7,86% 5,89% 3,93% 1,96%20 năm 07 tháng - 21 năm 8,42% 6,32% 4,21% 2,11%21 năm 01 tháng - 21 năm 06tháng8,97% 6,72% 4,48% 2,24%21 năm 07 tháng - 22 năm 9,49% 7,12% 4,75% 2,37%22 năm 01 tháng - 22 năm 06tháng10 % 7,5% 5% 2,5% 22 năm 7 tháng - 23 năm 10,49% 7,87% 5,25% 2,62%23 năm 01 tháng - 23 năm 06tháng10,97% 8,23% 5,48% 2,74%23 năm 07 tháng - 24 năm 11,43% 8,57% 5,71% 2,86%24 năm 01 tháng - 24 năm 06tháng11,88% 8,91% 5,94% 2,97%24 năm 07 tháng - 25 năm 12,31% 9,23% 6,15% 3,08%25 năm 01 tháng - 25 năm 06tháng10,91% 8,18% 5,45% 2,73%25 năm 07 tháng - 26 năm 9,55% 7,16% 4,78% 2,39%26 năm 01 tháng - 26 năm 06tháng8,24% 6,18% 4,12% 2,06%26 năm 07 tháng - 27 năm 6,96% 5,22% 3,48% 1,74%27 năm 01 tháng - 27 năm 06tháng5,71% 4,29% 2,86% 1,43%27 năm 07 tháng - 28 năm 4,51% 3,38% 2,25% 1,13%28 năm 01 tháng - 28 năm 06tháng3,33% 2,50% 1,67% 0,83%28 năm 07 tháng - 29 năm 2,19% 1,64% 1,10% 0,55%29 năm 01 tháng - 29 năm 06tháng1,08%0,81% 0,54%0,27%Các bài viết liên quan:=>>> Lương hưu sẽ thay đổi từ năm 2018=>>> Hệ thống mức lương hưu hàng tháng từ năm 2017 đến năm 2022 mới nhất=>>> TĂNG LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI=>>> Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 2019 – Kế toán Đức Minh- Ngọc Anh- >>> học kế toán ở đâu đống đa>>> dạy kế toán ở Hà Đông>>> học kế toán tại cầu giấy>>> địa chỉ học kế toán tại hoàng mai

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động