Đề xuất thiết kế website sàn TMĐT

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

29/11/2017 8 1 5 Trang pdf

Khoa kk

Thể loại :

Từ khóa
Trang 1 / 5
Địa chỉ: Phòng B1T12 - 
Website: www.nanoweb.vn
Email: support@nanoweb.vn
Điện thoại : +84-4-62.598.127
Di động : +84-0948 854 888
BẢNG BÁO G
WEBSITE
Bảng báo giá chi tiết cho dịch vụ thiết kế website
A
A
.
.
T
T
I
I
S
S
A
A
O
O
C
C
H
H
N
N
N
N
A
A
N
N
O
O
W
W
E
E
B
B
?
?
1. Công nghệ sử dụng
S dng Nn tng cô ng ng h mi nht
H thng lp tr ình trên PHP 5 và MyS QL 5 (mi nht t ính ti t hm này) cho
phép vn dng t c mnh ca cô ng ngh mi.
ng dng Xtemplate và jQ uery cho phép vn dng Ajax uyn chu yn linh hot.
Vi s h tr chun xHTML 1.0 và CSS 2.1/ HTML 5 và CSS 3, h thng cho kt
qu là nht tiêu chut c các trình duyt ph
bin h in nay.
Giao di ha s dng nguyên lý t hit k Giao dii (Grid) cho phép tùy
bin d dàng
H tr ha Bootstrap cho mt s giao d ing (reponsive we b
u lo i màn hình. Ngo ài ra h th
nhn din và chuyi g iao din dành cho PC và giao din dà nh cho thit b di
ng giúp ving kh ng t
2. Kiến trúc Module
Kin trúc modu le hóa c a h thng giúp vim ch lên linh ho t
và d dàng.
H thng h tr công ng h (cò n gi là cô ng ng h o hóa module). Cô ng
ngh này cho phép cng thông t in và c các we bsite t r c thuu có th khi to
hàng ngà n module mt cách t ng t các module có sn mà khô ng cn phi vit
cho dù mc sinh ra t cô ng ng h nà y gi là module o.
Mo du le c nhân bn t mt module bt k có cho phép t o modu le
o ca h thng.
Admin Co nt rol Panel cho phép qu n lý h thi q un tr cp cao
có th phân quyn truy ct ng ha y thm chí cài li ho c
xóa module tùy t heo nhu cu s dng.
3. Tùy biến site bằng Block
ng hóa b cc và c h các khi
(blo ck) k hác nhau trên we bsite. Các khi này có t h là các ng dng, các khi
qung cáo hoc d liu bt k i s d
Trang 1 / 5 Địa chỉ: Phòng B1T12 – Tòa Nhà 335 Cầu Giấy - Hà Nội Website: www.nanoweb.vn Email: support@nanoweb.vn Điện thoại : +84-4-62.598.127 Di động : +84-0948 854 888 BẢNG BÁO GIÁ WEBSITE Bảng báo giá chi tiết cho dịch vụ thiết kế website AA.. TTẠẠII SSAAOO CCHHỌỌNN NNAANNOOWWEEBB?? 1. Công nghệ sử dụng  Sử dụng Nền tảng cô ng ng hệ mới nhất  Hệ thống lập tr ình trên PHP 5 và MyS QL 5 (mới nhất t ính tới t hời điểm này) cho phép vận dụng t ối đa sức mạnh của cô ng nghệ mới.  Ứng dụng Xtemplate và jQ uery cho phép vận dụng Ajax uyển chu yển linh hoạt.  Với sự hỗ trợ chuẩn xHTML 1.0 và CSS 2.1/ HTML 5 và CSS 3, h ệ thống cho kết quả là những trang web đạt tiêu chuẩn, tương thích trên tất cả các trình duyệt phổ biến h iện nay.  Giao diện đồ họa sử dụng nguyên lý t hiết kế Giao diện lưới (Grid) cho phép tùy biến dễ dàng  Hỗ trợ framework đồ họa Bootstrap cho một số giao d iện đa ứng (reponsive we b design) giúp tương thích nhiều lo ại màn hình. Ngo ài ra hệ thống cũng cho phép nhận diện và chuyển đổi g iao diện dành cho PC và giao diện dà nh cho thiết bị di động giúp việc đáp ứng khả năng tương thích di động t ốt hơn. 2. Kiến trúc Module  Kiến trúc modu le hóa c ủa hệ thống giúp việc tăng giảm chức năng trở lên linh ho ạt và dễ dàng.  Hệ thống hỗ trợ công ng hệ đa module (cò n gọi là cô ng ng hệ ảo hóa module). Cô ng nghệ này cho phép cổng thông t in và cả các we bsite t r ực thuộc đều có thể khởi tạo hàng ngà n module một cách tự động từ các module có sẵn mà khô ng cần phải viết cho dù một dòng code. Các module được sinh ra t ừ cô ng ng hệ nà y gọi là module ảo. Mo du le ảo là module được nhân bản t ừ một module bất k ỳ có cho phép t ạo modu le ảo của hệ thống.  Admin Co nt rol Panel cho phép qu ản lý hệ thống các module, người q uản trị cấp cao có thể phân quyền truy cập cũng như tạm ngưng hoạt động ha y thậm chí cài lại ho ặc xóa module tùy t heo nhu cầu sử dụng. 3. Tùy biến site bằng Block  Website cho phép đa dạng hóa bố cục và c hức năng cho website nhờ các khối (blo ck) k hác nhau trên we bsite. Các khối này có t hể là các ứng dụng, các khối quảng cáo hoặc dữ liệu bất kỳ nào được người sử dụng định nghĩa. Trang 2 /5  Người sử dụng có thể tùy ý bố trí vị tr í block ở các vị t r í k hác nhau: toàn bộ website, theo t ừng module và thậm chí là t ừng tính năng của module. Blo ck có t hể có các giao d iện khác nhau theo t he me. Có thể hẹn g iờ bật/t ắt cũng như phân quyền cho từng đối tượng người t ruy cập.  Việc bố t rí block có t hể thực hiện t rong Ad min Contro l Panel ho ặc kéo t hả trực quan nga y tại g iao diện người dùng.  Hỗ trợ t ạo các block t ừ các block file, t ừ các nguồn rss, từ module quảng cáo và các blo ck ht ml. 4. Phân quyền  Hệ thống tác h biệt 2 khu vực: Khu vực quản trị và Khu vực người dùng. Toàn bộ các tính năng quản lý nằm trong khu vực quản trị nhằm đảm bảo việc phân qu yền được thực hiện chính xác và an toàn nhất. 5. An ninh, bảo mật  Được thiết kế để nhận biết và chống các t ruy cập bất hợp pháp vào hệ thống cũng như gửi các dữ liệu có hại lê n hệ thống.  Dữ liệu gửi qua hệ thống được kiểm duyệt bằng bộ lọc a n ninh nhằm ngăn chặn các dữ liệu có khả năng tấn công vào hệ thống.  có khả năng ngăn chặn, theo dõ i và k iểm so át t ruy c ập vào hệ thống của tất cả các má y chủ t ìm kiếm như yahoo và google hay bất cứ máy chủ t ìm kiếm nào khác.  Hệ thống có khả năng chống Spam bằng Capt cha, chống lụt dữ liệu bằng cách giới hạn t hời gian gửi dữ liệu...  Hệ thống cho phép theo dõ i, g hi nhận các t hô ng số của máy t ính truy c ập đến sit e như: Hệ điều hà nh, Trình duyệt, quốc gia, các liên kết đến site (referer) để từ đó có thể kịp thời ngăn ngừa các nguy cơ tấn công bằng các hình t hức như: kiểm tra và chặn cá c máy t ình dùng prox y, ch ặn IP truy cập...  Hệ thống sẽ ghi nhận t ruy cập giúp người quản t rị cũng như các thành viên dễ dàng phát hiện ra những đăng nhập bất hợp pháp từ lần đăng nhập trước đó.  Nhật k ý hệ thống đầy đủ cho phé p tra cứu mọi sự kiện đã xảy ra và ảnh hưởng đến hệ thống.  Hệ thống có thể phát hiện c ác bản nâng cấp mới của phần mềm để nhắc nhở người sử dụng nâng cấp và sửa chữa cá c lỗi (nếu có ).  Hệ thống hỗ trợ to àn bảo mật cao thông qua việc sử dụng g iao thức SSL (Secured Sockets Layer). 6. Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)  Hỗ trợ SEO link, Quản lý và tùy b iến tiêu đề sit e.  Hỗ trợ quản lý các thẻ meta như: keywords, descript ion.  Hỗ trợ sử dụng keywords để phát sinh trang thống kê một cách tự động nhờ cô ng cụ tìm kiếm.  Thê m chức năng quản lý các meta-tags  Tạo tự động S itemap file dành cho các máy c h ủ tìm kiếm. Trang 3 /5  Thê m Sitema p Ping Service (G ửi các file Sitemap đến các máy chủ tìm kiếm bằng hình thức PING.  Đánh giá site theo các chỉ số.  Kiểm t ra SEO theo t ừ khóa.  Thêm Mã Theo dõ i Go ogle Analyt ics 7. Hỗ trợ Đăng nhập phân tán  Hỗ trợ thư viện OAuth , cho phép người truy c ập có thể đăng nhập phân tán t ừ các hệ thống như FaceBook và Google hay các hệ thống OpenID k hác giúp các websit e mới xây dựng có cơ hội thu hút lượng người sử dụng khổng lồ từ các hệ thống lớn. Trong mọi trường hợp, hệ thống cho phép ad min kiểm duyệt việc login OAuth. Tù y nhu cầu sử dụng mà có thể thiết đặt mức độ lo gin cao nhất (tự động) t ới mức độ vẫn p hải đăng ký thành viên (bớt bước kích ho ạt qua email). Người sử dụng cũng có thể quản lý nhiều tà i kho ản OAuth để t ừ đó có thể đăng nhập bằng tài kho ản bất kỳ (nếu hệ thống cho phép). 8. Trình soạn thảo tích hợp sẵn:  Tại những vị trí p hù hợp, tích hợp sẵn và cho phép tùy chọn các trình so ạn thảo giúp người sử dụng dễ dàng biên t ập nội dung trên giao diện trực quan và thân thiện như làm việc với phần mềm Micro so ft Word hay OpenOffice.  Trong trình so ạn t hảo đã được t ích hợp cô ng cụ Up lo ad hình (ảnh, flash, t ài liệu…). 9. Hỗ trợ truy cập từ điện thoại  Hệ thống có thể tự động nhận d iện thiết bị di động để chu yển giao diện và chế độ tương tác phù hợp. BB.. BBẢẢOO HHÀÀNNHH  Website được bảo hành trọn đời.  Nếu có sự cố kỹ thuật, Nanoweb sẽ khắc phục với thời gian tối đa không quá 24 tiếng. CC.. CCHHỨỨCC NNĂĂNNGG CCHHÍÍNNHH:: 1 Thiết kế giao diện Thiết kế giao diện cho site, gồm trang chủ, trang list các sản phẩm, gian hàng, trang tin tức và các trang con khác Thiết kế web giao diện responsive tương thích với mọi loại thiết bị (PC, tablet, mobile) Phong cách thiết kế giao diện theo xu hướng hiện đại, chuyên nghiệp Bao gồm 2 giao diện: - Giao diện khách hàng (Dành cho người mua) - Giao diện User (Dành cho người bán) 5,000,000 2 Module tìm kiếm Giúp khách hàng tìm kiếm sản phẩm, thông tin theo nhu cầu. Tìm kiếm fulltext search hoặc tìm kiếm chi tiết theo loại sản phẩm, tên gian hàng,… 1,000,000

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động