Đề tài thực tập - KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY LẮP I

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

17/11/2017 43 14 3 Trang doc

Khoa kk
CHƯƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM XÂY LẮP
1. ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN
CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP:
Xây lắp một ngành sản xuất mang tính công nghiệp nhằm tạo ra
sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, góp phần hoàn thiện cấu
kinh tế, tạo tiền đề để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Tuy nhiên ngành xây lắp những đặc điểm riêng biệt khác với các
ngành sản xuất khác ảnh hưởng đến công tác quản lý và hạch toán.
- Sản phẩm xây lắp những công trình hoặc vật kiến trúc quy
lớn, kết cấu phức tạp. mang tính đơn chiến. Mỗi sản phẩm được xây lắp theo
thiết kế kỹ thuật giá dự toán riêng. Do đó, đòi hỏi mỗi sản phẩm trước khi
tiến hành sản xuất phải lập dự toán về thiết kế thi công trong quá trình sản
xuất sản phẩm xây lắp phải tiến hành so sánh với dự toán, lấy dự toán làm
thước đo.
- Sản phẩm xây lắp được tiêu thụ theo giá trị dự toán hoặc giá thanh
toán với đơn vị chủ thầu, giá này thường được xác định trướ khi tiến hành sản
xuất thông qua hợp đồng giao nhận thầu. Mặt khác sản phẩm xây lắp không
thuộc đối tượng lưu thông, nơi sản xuất đồng thời nơi tiêu thụ sản phẩm
vậy sản phẩm xây lắp là loại hàng hoá có tính chất đặc biệt.
Thời gian sử dụng của sản phẩm xây lắp lâu dài giá trị của sản
phẩm xây lắp rất lớn. Đặc điểm này đòi hỏi các doanh nghiệp xây lắp trong
quá trình sản xuất phải kiểm tra chặt chẽ chất lượng công trình để đảm bảo
cho công trình và tuổi thọ của công trình theo thiết kế.
1
Những đặc điểm trên ảnh hưởng lớn tới công tác tổ chức hạch toán
kế toán làm cho phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản
phẩm xây lắp có những đặc điểm riêng. Để phát huy đầy đủ vai trò là công cụ
quản lý kinh tế, công tác kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp phải được tổ
chức phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ sản xuất
sản phẩm trong xây dựng bản thực hiện nghiêm túc các chế độ của kế
toán do Nhà nước ban hành.
2. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP.
2.1. Chi phí sản xuất xây lắp:
2.1.1. Khái niệm chi phí xây lắp.
Doanh nghiệp xây lắp một doanh nghiệp sản xuất trong đó quá trình
hoạt động sản xuất cũng sự kết hợp của các yếu t sức lao động của con
người, liệu lao động đối tượng lao động. Quá trình sử dụng các yếu tố
bản trong sản xuất cũng đồng thời quá trình doanh nghiệp phải chi ra
những chi phí sản xuất tương ứng chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí NVL,
trong nền kinh tế thị trường các yếu tố chi phí trên được biểu hiện bằng tiền.
Vậy chi phí xây lắp biểu hiện bằng tiền toàn bộ hao phí về lao động
sống lao động vật hoá doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành các hoạt
động sản xuất và xây lắp trong một thời kỳ nhất định.
Tuy nhiên trong quá trình xây lắp doanh nghiệp phát sinh rất nhiều
khoản chi phí ngoài hoạt động sản xuất xây lắp. Theo chế độ kế toán hiện
hành, chỉ những chi phí phát sinh liên quan đến quá trình sản xuất xây lắp
nhằm tạo ra sản phẩm xây lắp mới được coi là chi phí sản xuất xây lắp.
- Chi phí doanh nghiệp bỏ ra để tạo nên giá trị sản phẩm bao gồm 3 bộ
phận c, v, m.
G = c + v + m
c: toàn bộ giá trị tự liệu sản xuất đã được tiêu hao trong quá trình sản
xuất xây lắp như khấu hao TSCĐ, NVL, CC - DC.
2
v: chi phí tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động tham gia
vào quá trình sản xuất xây lắp tạo ra sản phẩm.
m: là giá trị mới lao động sáng tạo ra.
Trong doanh nghiệp xây lắp, cvà v chi phí sản xuất xây lắp để tạo ra
sản phẩm xây lắp của doanh nghiệp.
2.1.2. - Phân loại chi phí xây lắp
* Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế của chi phí.
Theo cách phân loại này, mỗi loại chi phí sản xuất mang một nội dung
kinh tế riêng, ngoài ra không phân biệt chi phí sản xuất mang một nội dung
kinh tế riêng, ngoài ra không phân biệt chi phí đó phát sinh lĩnh vực hoạt
động sản xuất nào, đâu mục đích hoặc tác dụng của chi phí như thế nào.
Ta có thể phân loại như sau:
- Chi phí nguyên vật liệu: Là toàn bộ chi phí về các loại nguyên vật liệu
phụ tùng thay thế, vật liệu thiết bị xây dựng bản doanh nghiệp đã sử
dụng trong quá trình sản xuất sản phẩm.
- Chi phí nhân công: toàn bộ tiền công, tiền lương phải trả, các
khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân sản xuất trong doanh
nghiệp.
- Chi phí công cụ, dụng cụ phần giá trị hao mòn của các loại công cụ
dụng cụ trong quá trình sản xuất xây lắp.
- Chi phí hao TSCĐ: toàn bộ số tiền tính khấu hao TSCĐ sử dụng
vào hoạt động sản xuất xây lắp của doanh nghiệp.
- Chi phí dịch vụ mua ngoàitoàn bộ số tiềndoanh nghiệp phải trả
về các dịch vụ bên ngoài sử dụng vào quá trình xây lắp của doanh nghiệp như
tiền điện tiền nước, điện thoại..
- Chi phí khác bằng tiền: Là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh trong
quá trình sản xuất xây lắp doanh nghiệp ngoài các yếu tóo trên được
thanh toán bằng tiền.
3
CHƯƠNG INHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP1. ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁNCHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP:Xây lắp là một ngành sản xuất mang tính công nghiệp nhằm tạo ra cơsở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, góp phần hoàn thiện cơ cấukinh tế, tạo tiền đề để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.Tuy nhiên ngành xây lắp có những đặc điểm riêng biệt khác với cácngành sản xuất khác ảnh hưởng đến công tác quản lý và hạch toán.- Sản phẩm xây lắp là những công trình hoặc vật kiến trúc có quy môlớn, kết cấu phức tạp. mang tính đơn chiến. Mỗi sản phẩm được xây lắp theothiết kế kỹ thuật và giá dự toán riêng. Do đó, đòi hỏi mỗi sản phẩm trước khitiến hành sản xuất phải lập dự toán về thiết kế thi công và trong quá trình sảnxuất sản phẩm xây lắp phải tiến hành so sánh với dự toán, lấy dự toán làmthước đo.- Sản phẩm xây lắp được tiêu thụ theo giá trị dự toán hoặc giá thanhtoán với đơn vị chủ thầu, giá này thường được xác định trướ khi tiến hành sảnxuất thông qua hợp đồng giao nhận thầu. Mặt khác sản phẩm xây lắp khôngthuộc đối tượng lưu thông, nơi sản xuất đồng thời là nơi tiêu thụ sản phẩm vìvậy sản phẩm xây lắp là loại hàng hoá có tính chất đặc biệt.Thời gian sử dụng của sản phẩm xây lắp là lâu dài và giá trị của sảnphẩm xây lắp rất lớn. Đặc điểm này đòi hỏi các doanh nghiệp xây lắp trongquá trình sản xuất phải kiểm tra chặt chẽ chất lượng công trình để đảm bảocho công trình và tuổi thọ của công trình theo thiết kế.1 Những đặc điểm trên có ảnh hưởng lớn tới công tác tổ chức hạch toánkế toán làm cho phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sảnphẩm xây lắp có những đặc điểm riêng. Để phát huy đầy đủ vai trò là công cụquản lý kinh tế, công tác kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp phải được tổchức phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ sản xuấtsản phẩm trong xây dựng cơ bản và thực hiện nghiêm túc các chế độ của kếtoán do Nhà nước ban hành.2. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP.2.1. Chi phí sản xuất xây lắp:2.1.1. Khái niệm chi phí xây lắp.Doanh nghiệp xây lắp là một doanh nghiệp sản xuất trong đó quá trìnhhoạt động sản xuất cũng là sự kết hợp của các yếu tố sức lao động của conngười, tư liệu lao động và đối tượng lao động. Quá trình sử dụng các yếu tốcơ bản trong sản xuất cũng đồng thời là quá trình doanh nghiệp phải chi ranhững chi phí sản xuất tương ứng chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí NVL, vàtrong nền kinh tế thị trường các yếu tố chi phí trên được biểu hiện bằng tiền.Vậy chi phí xây lắp là biểu hiện bằng tiền toàn bộ hao phí về lao độngsống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành các hoạtđộng sản xuất và xây lắp trong một thời kỳ nhất định.Tuy nhiên trong quá trình xây lắp doanh nghiệp phát sinh rất nhiềukhoản chi phí ngoài hoạt động sản xuất xây lắp. Theo chế độ kế toán hiệnhành, chỉ những chi phí phát sinh liên quan đến quá trình sản xuất xây lắpnhằm tạo ra sản phẩm xây lắp mới được coi là chi phí sản xuất xây lắp.- Chi phí doanh nghiệp bỏ ra để tạo nên giá trị sản phẩm bao gồm 3 bộphận c, v, m.G = c + v + mc: là toàn bộ giá trị tự liệu sản xuất đã được tiêu hao trong quá trình sảnxuất xây lắp như khấu hao TSCĐ, NVL, CC - DC.2 v: là chi phí tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động tham giavào quá trình sản xuất xây lắp tạo ra sản phẩm.m: là giá trị mới lao động sáng tạo ra.Trong doanh nghiệp xây lắp, cvà v là chi phí sản xuất xây lắp để tạo rasản phẩm xây lắp của doanh nghiệp.2.1.2. - Phân loại chi phí xây lắp* Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế của chi phí.Theo cách phân loại này, mỗi loại chi phí sản xuất mang một nội dungkinh tế riêng, ngoài ra không phân biệt chi phí sản xuất mang một nội dungkinh tế riêng, ngoài ra không phân biệt chi phí đó phát sinh ở lĩnh vực hoạtđộng sản xuất nào, ở đâu và mục đích hoặc tác dụng của chi phí như thế nào.Ta có thể phân loại như sau:- Chi phí nguyên vật liệu: Là toàn bộ chi phí về các loại nguyên vật liệuphụ tùng thay thế, vật liệu thiết bị xây dựng cơ bản mà doanh nghiệp đã sửdụng trong quá trình sản xuất sản phẩm.- Chi phí nhân công: Là toàn bộ tiền công, tiền lương phải trả, cáckhoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân sản xuất trong doanhnghiệp.- Chi phí công cụ, dụng cụ là phần giá trị hao mòn của các loại công cụdụng cụ trong quá trình sản xuất xây lắp.- Chi phí hao TSCĐ: Là toàn bộ số tiền tính khấu hao TSCĐ sử dụngvào hoạt động sản xuất xây lắp của doanh nghiệp.- Chi phí dịch vụ mua ngoài là toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp phải trảvề các dịch vụ bên ngoài sử dụng vào quá trình xây lắp của doanh nghiệp nhưtiền điện tiền nước, điện thoại..- Chi phí khác bằng tiền: Là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh trongquá trình sản xuất xây lắp ở doanh nghiệp ngoài các yếu tóo trên và đượcthanh toán bằng tiền.3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động