Đề tài thực tập - công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp” tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

17/11/2017 196 34 123 Trang doc

Khoa kk
Trường CCN Hà Ni Khoa Kinh
T
LỜI NÓI ĐẦU
1-Sự cần thiết của đề tài:
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành
phần kinh tế. Với mục tiêu từ nay đến năm 2010, nước ta bản một nước
công nghiệp phát triển với nhiều thành phần kinh tế, nhiều ngành nghề kinh
doanh khác nhau, đảm bảo mục tiêu kinh tế phát triển, hội công bằng, dân
chủ, văn minh.Vì vậy, Đảng Nhà nước ta luôn trú trọng quan tâm đến
sự phát triển của kinh tế-xã hội, lấy hiệu quả kinh tế-xã hội làm tiêu chuẩn
bản để định ra phương án phát triển. Trong phát triển mới, ưu tiên quy
vừa và nhỏ, xây dựng một số công trình quy mô lớn thật cần thiết và hiệu quả,
tạo ra những mũi nhọn trong từng ớc phát triển. Bởi vậy, xây dựng một
trong những ngành công nghiệp quan trọng, góp phần tạo ra sự đổi mới, phát
triển hoàn thiện mục tiêu. Trong những năm gần đây ngành công nghiệp
xây dựng đang những bước tăng trưởng phát triển cao, đó những
công trình, hạng mục công trình quy lớn công nghệ hiện đại. Tuy
nhiên sự canh tranh gay gắt của môi trường kinh doanh, đòi hỏi các doanh
nghiệp phải luôn chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình
nhằm mục tiêu có lãi và tạo chỗ đứng trên thị trường.
Trong thời gian thực tập tại nghiệp Sông Đà 11-3 thuộc công ty cổ
phần Sông Đà 11. Với những công trình, hạng mục công trình lớn, thời gian
thi công dài. vậy, công việc theo dõi, tính toán giá thành các công trình,
hạng mục công trình chiếm phần lớn trong công việc kế toán của nghiệp.
Cùng với xu hướng hội nhập của nền kinh tế môi trường kinh doanh ngày
càng gay gắt, nghiệp luôn tự mình đổi mới cách thức kinh doanh hoàn
thiện công tác kế toán nhằm mục tiêu đạt được doanh thu cao và giá thành hạ.
Vậy nên, em mạnh dạn chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi
phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắptại nghiệp nhằm mong
muốn được đóng góp một phần nào đó trong công tác kế toán chi phí sản xuất
và tính giá thành của xí nghiệp.
Trương TH Thúy Nga-Lp CKT2-K4 Lun vn tt nghip
Trường CCN Hà Ni Khoa Kinh
T
2-Mục đích nghiên cứu của đề tài:
Sự hỗ trợ của công tác hoạch toán kế toán trong doanh nghiệp là hết sức
cần thiết bởi hạch toán kế toán công cụ vai trò quan trọng trong sự tồn
tại phát triển của doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác kế toán, đặc biệt
công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp sẽ hạn chế
được những thất thoát, lãng phí sở để giảm chi phí sản xuất, hạ giá
thành tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, đảm bảo cho sự tồn tại phát triển
của doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai.
3-Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí
tính giá thành sản phẩm cùng với sự nhận thức của bản thân trong quá trình
học tập. Em mạnh dạn chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi
phí tính giá thành sản phẩm xây lắp tại nghiệp Sông Đà 11-3 thuộc
Công Ty Cổ Phần Sông Đà 11.
4-Phương pháp nghiên cứu:
Hạch toán kế toánkhoa học kinh tế, có đối tượng nghiên cụ thể mà ở
đây đối ợng nghiên cứu kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản
phẩm. Do vậy phương pháp nghiên cứu trong bài Luận văn áp dụng
phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử phương pháp tìm hiểu
thực tế tại Xí nghiệp.
5-Những đóng góp chính của luận văn:
Đây là công trình khoa học, là kết quả lao động nghiêm túc, kết hợp với
những kiến thức đã học, cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Thạc
sỹ Đặng Ngọc Hùng và tập thể cán bộ Ban kế toán của XN. Mong rằng những
vấn đề Luận văn đưa ra nhằm đi sâu tìm hiểu tình hình thực tế góp
phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm
tại XN. Tuy nhiên với thời gian nghiên cứu không nhiều thiếu những kinh
nghiệm thực tiễn chắc chắn Luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót.
Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cán bộ kế
toán Xí nghiệp để Luận văn hoàn thiện hơn.
Trương TH Thúy Nga-Lp CKT2-K4 Lun vn tt nghip
Trường CCN Hà Ni Khoa Kinh
T
Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo hướng dẫn Thạc Sỹ Đặng Ngọc
Hùng và tập thể cán bộ Ban kế toán của Xí Nghiệp đã giúp đỡ em hoàn thành
Luận văn tốt nghiệp này.
6-Bố cục của luận văn:
Ngoài phần mở đầu, các phần mục lục, tài liệu tham khảo, luận văn
gồm 3 chương:
Chương 1: luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí tính
giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí tính giá thành sản
phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3 thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 11.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp
chi phí tính giá thành sản phẩm tại nghiệp Sông Đà 11-3 thuộc Công ty
Cổ Phần Sông Đà 11.
CHƯƠNG 1
Trương TH Thúy Nga-Lp CKT2-K4 Lun vn tt nghip

Trường CCN Hà Nội Khoa KinhTLỜI NÓI ĐẦU1-Sự cần thiết của đề tài: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thànhphần kinh tế. Với mục tiêu từ nay đến năm 2010, nước ta cơ bản là một nướccông nghiệp phát triển với nhiều thành phần kinh tế, nhiều ngành nghề kinhdoanh khác nhau, đảm bảo mục tiêu kinh tế phát triển, xã hội công bằng, dânchủ, văn minh.Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn trú trọng và quan tâm đếnsự phát triển của kinh tế-xã hội, lấy hiệu quả kinh tế-xã hội làm tiêu chuẩn cơbản để định ra phương án phát triển. Trong phát triển mới, ưu tiên quy môvừa và nhỏ, xây dựng một số công trình quy mô lớn thật cần thiết và hiệu quả,tạo ra những mũi nhọn trong từng bước phát triển. Bởi vậy, xây dựng là mộttrong những ngành công nghiệp quan trọng, góp phần tạo ra sự đổi mới, pháttriển và hoàn thiện mục tiêu. Trong những năm gần đây ngành công nghiệpxây dựng đang có những bước tăng trưởng và phát triển cao, đó là nhữngcông trình, hạng mục công trình có quy mô lớn và công nghệ hiện đại. Tuynhiên sự canh tranh gay gắt của môi trường kinh doanh, đòi hỏi các doanhnghiệp phải luôn chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mìnhnhằm mục tiêu có lãi và tạo chỗ đứng trên thị trường. Trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3 thuộc công ty cổphần Sông Đà 11. Với những công trình, hạng mục công trình lớn, thời gianthi công dài. Vì vậy, công việc theo dõi, tính toán giá thành các công trình,hạng mục công trình chiếm phần lớn trong công việc kế toán của xí nghiệp.Cùng với xu hướng hội nhập của nền kinh tế và môi trường kinh doanh ngàycàng gay gắt, xí nghiệp luôn tự mình đổi mới cách thức kinh doanh và hoànthiện công tác kế toán nhằm mục tiêu đạt được doanh thu cao và giá thành hạ.Vậy nên, em mạnh dạn chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chiphí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp” tại xí nghiệp nhằm mongmuốn được đóng góp một phần nào đó trong công tác kế toán chi phí sản xuấtvà tính giá thành của xí nghiệp.Trương THị Thúy Nga-Lớp CKT2-K4 Luận vn tt nghiệp Trường CCN Hà Nội Khoa KinhT 2-Mục đích nghiên cứu của đề tài: Sự hỗ trợ của công tác hoạch toán kế toán trong doanh nghiệp là hết sứccần thiết bởi hạch toán kế toán là công cụ có vai trò quan trọng trong sự tồntại và phát triển của doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác kế toán, đặc biệt làcông tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp sẽ hạn chếđược những thất thoát, lãng phí và là cơ sở để giảm chi phí sản xuất, hạ giáthành tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triểncủa doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai.3-Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí vàtính giá thành sản phẩm cùng với sự nhận thức của bản thân trong quá trìnhhọc tập. Em mạnh dạn chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chiphí và tính giá thành sản phẩm xây lắp” tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3 thuộcCông Ty Cổ Phần Sông Đà 11.4-Phương pháp nghiên cứu: Hạch toán kế toán là khoa học kinh tế, có đối tượng nghiên cụ thể mà ởđây đối tượng nghiên cứu là kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sảnphẩm. Do vậy phương pháp nghiên cứu trong bài Luận văn áp dụng làphương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và phương pháp tìm hiểuthực tế tại Xí nghiệp.5-Những đóng góp chính của luận văn: Đây là công trình khoa học, là kết quả lao động nghiêm túc, kết hợp vớinhững kiến thức đã học, cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo – Thạcsỹ Đặng Ngọc Hùng và tập thể cán bộ Ban kế toán của XN. Mong rằng nhữngvấn đề mà Luận văn đưa ra nhằm đi sâu tìm hiểu tình hình thực tế và gópphần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩmtại XN. Tuy nhiên với thời gian nghiên cứu không nhiều và thiếu những kinhnghiệm thực tiễn chắc chắn Luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót.Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô và cán bộ kếtoán Xí nghiệp để Luận văn hoàn thiện hơn.Trương THị Thúy Nga-Lớp CKT2-K4 Luận vn tt nghiệp Trường CCN Hà Nội Khoa KinhT Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo hướng dẫn – Thạc Sỹ Đặng NgọcHùng và tập thể cán bộ Ban kế toán của Xí Nghiệp đã giúp đỡ em hoàn thànhLuận văn tốt nghiệp này.6-Bố cục của luận văn:Ngoài phần mở đầu, các phần mục lục, tài liệu tham khảo, luận văngồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí và tínhgiá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí và tính giá thành sảnphẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3 thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 11. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợpchi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3 thuộc Công tyCổ Phần Sông Đà 11.CHƯƠNG 1Trương THị Thúy Nga-Lớp CKT2-K4 Luận vn tt nghiệp

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động