Đề kiểm tra mẫu môn học mạng máy tính nâng cao

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

03/11/2017 68 21 3 Trang doc

Khoa kk
KIỂM TRA MÔN HỌC MẠNG MÁY TÍNH NÂNG CAO
(THỜI GIAN 60 PHÚT) - ĐỀ SỐ 1
CÂU 1: Lớp nào (Layer) trong mô hình OSI chịu trách nhiệm mã hoá (encryption) dữ liệu?
A) Application
B) Presentation
C) Session
D) Transport
CÂU 2: Hãy chọn các bước hợp lý được thực hiện trong quá trình đóng gói dữ liệu (encapsulation)?
A) Data-segments-packets-frames-bits
B) Data-packets-segments-frames-bits
C) Data-frames-segments-packets-bits
D) Data-segments-frames-packets-bits
CÂU 3: Nếu lấy 1 địa chỉ lớp B để chia subnet với netmask là 255.255.240.0 thì có bao nhiêu subnets có thể
sử dụng được (useable subnets)?
A) 2
B) 6
C) 14
D) 30
CÂU 4: Trang thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast?
A) Hub
B) Bridge
C) Ethernet switch
D) Router
CÂU 5: địa chỉ nào là địa chỉ broadcast của lớp 2?
A) 111.111.111.111
B) 255.255.255.255
C) AAAA.AAAA.AAAA
D) FFFF.FFFF.FFFF
CÂU 6: Địa chỉ nào được SWITCH sử dụng khi quyết định gửi data sang cổng (port) nào?
A) Source MAC address
B) Destination MAC address
C) Network address
D) Subnetwork address
CÂU 7: Thẻ giao tiếp mạng (NIC) thuộc lớp nào trong mô hình OSI?
A) Layer 2
B) Layer 3
C) Layer 4

KIỂM TRA MÔN HỌC MẠNG MÁY TÍNH NÂNG CAO(THỜI GIAN 60 PHÚT) - ĐỀ SỐ 1CÂU 1: Lớp nào (Layer) trong mô hình OSI chịu trách nhiệm mã hoá (encryption) dữ liệu?A) ApplicationB) PresentationC) SessionD) TransportCÂU 2: Hãy chọn các bước hợp lý được thực hiện trong quá trình đóng gói dữ liệu (encapsulation)?A) Data-segments-packets-frames-bitsB) Data-packets-segments-frames-bitsC) Data-frames-segments-packets-bitsD) Data-segments-frames-packets-bitsCÂU 3: Nếu lấy 1 địa chỉ lớp B để chia subnet với netmask là 255.255.240.0 thì có bao nhiêu subnets có thểsử dụng được (useable subnets)?A) 2B) 6C) 14D) 30CÂU 4: Trang thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast?A) HubB) BridgeC) Ethernet switchD) RouterCÂU 5: địa chỉ nào là địa chỉ broadcast của lớp 2?A) 111.111.111.111B) 255.255.255.255C) AAAA.AAAA.AAAAD) FFFF.FFFF.FFFFCÂU 6: Địa chỉ nào được SWITCH sử dụng khi quyết định gửi data sang cổng (port) nào?A) Source MAC addressB) Destination MAC addressC) Network addressD) Subnetwork addressCÂU 7: Thẻ giao tiếp mạng (NIC) thuộc lớp nào trong mô hình OSI?A) Layer 2B) Layer 3C) Layer 4 D) Layer 5CÂU 8: Nếu 4 PCs kết nối với nhau thông qua HUB thì cần bao nhiêu địa chỉ IP cho 5 trang thiếi bị mạng này?A) 1B) 2C) 4D) 5CÂU 9: Routers làm việc ở lớp nào trong mô hình OSI?A) Layer 1B) Layer 2C) Layer 3D) Layer 4CÂU 10: Độ dài tối đa cho phép khi sử dụng dây cáp mạng UTP là bao nhiêu mét?A) 100B) 185C) 200D) 500CÂU 11: Có bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mạng gồm 88 máy tính , 10 HUB và 2 REPEATER?A) 1B) 10C) 12D) 100CÂU 12: Điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu khi có va chạm (collision)?A) HUB/SWITCH sẽ gửi lại dữ liệuB) Dữ liệu sẽ bị phá hỏng từng bit một.C) Dữ liệu sẽ được xây dựng lại tại máy nhận.CÂU 13:Công nghệ LAN nào sử dụng CSMA/CD?A) EthernetB) Token RingC) FDDID) Tất cả cá câu trên.CÂU 14: Trang thiết bị mạng nào làm giảm bớt sự va chạm (collisions)?A) HubB) NICC) SwitchD) Transceiver CÂU 15:Công nghệ mạng LAN nào được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay?A) Token RingB) EthernetC) ArcNetD) FDDICÂU 16: Phần nào trong địa chỉ IP được ROUTER sử dụng khi tìm đường đi?A) Host address B) Network address (địa chỉ mạng)C) Router address (địa chỉ của ROUTER)D) FDDICÂU 17: Địa chỉ nào là địa chỉ Broadcast của lớp C?A) 190.12.253.255B) 190.44.255.255C) 221.218.253.255D) 129.219.145.255CÂU 18: Số lượng bit nhiều nhất có thể mượn để chia subnets của địa chỉ IP lớp C là bao nhiêu?A) 2B) 4C) 6D) 8CÂU 19: Trong HEADER của IP PACKET có chứa :A) Source addressB) Destination addressC) Source and Destination addressesD) Không chứa địa chỉ nào cảCÂU 20: Lớp nào trong mô hình OSI đóng gói dữ liệu kèm theo IP HEADER?:A) Layer 1B) Layer 2C) Layer 3D) Layer 4CÂU 21: Địa chỉ 139.219.255.255 là địa chỉ gì?A) Broadcast lớp BB) Broadcast lớp AC) Broadcast lớp CD) Host lớp BCÂU 22: Số nhị phân nào dưới đây có giá trị là 164A) 10100100

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động