CV_xin_không_làm_quyết_toán-2014

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

01/12/2017 5 1 2 Trang xls

ngocanh

Thể loại : Các công văn, biên bản, HĐ mẫu

Từ khóa
CTY TNHH SX TM DV LONG THAÊNG LONG AN
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGA VIEÄT NAM
Aáp 5, X. Ñöùc Hoøa Ñoâng, H. Döùc Hoøa, T. Long An
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
MST: 1 1 0 1 7 6 6 4 9 8
Ñöùc Hoøa, ngaøy thaùng naêm 2014
THOÂNG BAÙO
Veà Vieäc Xin chuyeån baùo caùo taøi chính töø naêm 2014 sang naêm 2015
Raát mong ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Chi Cuïc Thueá Huyeän Ñöùc Hoøa
Chaân Thaønh Caûm Ôn
Traân Troïng Kính Chaøo
NGÖÔØI ÑAÏI DIEÄN PHAÙP LUAÄT
( Kyù teân, ñoùng daáu )
Vöông Toá Nöõ
Teân ñôn vò: COÂNG TY TNHH SX TM DV LONG THAÊNG LONG AN
Maõ soá thueá: 1 1 0 1 7 6 6 4 9 8
Ñòa chæ kinh doanh: Aáp 5, X. Ñöùc Hoøa Ñoâng, H. Döùc Hoøa, T. Long An
- Caên cöù giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá: 1101766498 do Sôû Keá Hoaïch vaø
Ñaàu Tö Tænh Long An, caáp ngaøy 01 thaùng 10 naêm 2014.
- Coâng ty môùi thaønh laäp, töø ngaøy01/10/2014 ñeán 31/12/2014 chöa phaùt sinh doanh thu.
Do ñoù, COÂNG TY TNHH SX TM DV LONG THAÊNG LONG AN xin thoâng baùo naêm taøi chính ñaàu tieân
trong quaù trình kinh doanh cuûa coâng ty laø naêm 2015: ñöôïc baét ñaàu töø ngaøy 01/10/2014 ñeán
ngaøy 31/12/2015.
Nhöõng naêm taøi chính keá tieáp ñöôïc tính theo naêm döông lòch, baét ñaàu töø ngaøy 01/01
ñeán 31/12
haøng naêm
CTY TNHH SX TM DV LONG THAÊNG LONG ANCOÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAMAáp 5, X. Ñöùc Hoøa Ñoâng, H. Döùc Hoøa, T. Long AnÑoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùcMST: 1 1 0 1 7 6 6 4 9 8 Ñöùc Hoøa, ngaøy thaùng naêm 2014THOÂNG BAÙOVeà Vieäc Xin chuyeån baùo caùo taøi chính töø naêm 2014 sang naêm 2015 Raát mong ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Chi Cuïc Thueá Huyeän Ñöùc Hoøa Chaân Thaønh Caûm Ôn Traân Troïng Kính ChaøoNGÖÔØI ÑAÏI DIEÄN PHAÙP LUAÄT( Kyù teân, ñoùng daáu )Vöông Toá NöõTeân ñôn vò: COÂNG TY TNHH SX TM DV LONG THAÊNG LONG ANMaõ soá thueá: 1 1 0 1 7 6 6 4 9 8Ñòa chæ kinh doanh: Aáp 5, X. Ñöùc Hoøa Ñoâng, H. Döùc Hoøa, T. Long An - Caên cöù giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá: 1101766498 do Sôû Keá Hoaïch vaø Ñaàu Tö Tænh Long An, caáp ngaøy 01 thaùng 10 naêm 2014. - Coâng ty môùi thaønh laäp, töø ngaøy01/10/2014 ñeán 31/12/2014 chöa phaùt sinh doanh thu. Do ñoù, COÂNG TY TNHH SX TM DV LONG THAÊNG LONG AN xin thoâng baùo naêm taøi chính ñaàu tieân trong quaù trình kinh doanh cuûa coâng ty laø naêm 2015: ñöôïc baét ñaàu töø ngaøy 01/10/2014 ñeán ngaøy 31/12/2015. Nhöõng naêm taøi chính keá tieáp ñöôïc tính theo naêm döông lòch, baét ñaàu töø ngaøy 01/01 ñeán 31/12 haøng naêm COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAMÑoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc Ñöùc Hoøa, ngaøy thaùng naêm 2014THOÂNG BAÙOVeà Vieäc Xin chuyeån baùo caùo taøi chính töø naêm 2014 sang naêm 2015NGÖÔØI ÑAÏI DIEÄN PHAÙP LUAÄT( Kyù teân, ñoùng daáu )Vöông Toá Nöõ- Caên cöù giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá: 1101766498 do Sôû Keá Hoaïch vaø - Coâng ty môùi thaønh laäp, töø ngaøy01/10/2014 ñeán 31/12/2014 chöa phaùt sinh doanh thu. Do ñoù, COÂNG TY TNHH SX TM DV LONG THAÊNG LONG AN xin thoâng baùo naêm taøi chính ñaàu tieân trong quaù trình kinh doanh cuûa coâng ty laø naêm 2015: ñöôïc baét ñaàu töø ngaøy 01/10/2014 ñeán Nhöõng naêm taøi chính keá tieáp ñöôïc tính theo naêm döông lòch, baét ñaàu töø ngaøy 01/01

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động