CONG_VAN_GIAI_TRINH_VE_VIECC_MUA_HOA_DON_CUA_DON_VI_BO_TRON_(1)1

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

01/12/2017 16 3 2 Trang doc

ngocanh

Thể loại : Các công văn, biên bản, HĐ mẫu

Từ khóa
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN
XUẤT AAA
----------
Số:…../CV-AAA
V/v: ……..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------
Hà Nội, ngày … tháng …. năm 201…
Công văn giải trình về việc mua hóa đơn của đơn vị bỏ trốn
Kính gửi: Chi cục Thuế …….
Tên đơn vị :
Địa chỉ ……………………, thành phố Hà Nội
Điện thoại : Fax :
Số giấy phép kinh doanh : MST:
Người đại diện trước pháp luật: Chức vụ:
Tài khoản:
Ngày 15 tháng 09 năm 2015 Công ty Cổ phần Sản xuất AAA nhận được thông báo về
việc giải trình, bổ sung thông tin theo yêu cầu của quan thuế để làm nội dung một
số vấn đề trên hồ khai khấu trừ thuế GTGT của Công ty. Cụ thể liên quan đến
việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ với Công ty TNHH BBB năm 2014.
nhân viên phụ trách kế toán của Công ty chúng tôi bị tai nạn, hiện không thể đi lại
được. Nay Công ty chúng tôi cử nhân viên phụ trách kế toán mới và làm công văn này để
giải trình với Chi cục Thuế quận ……. các chứng từ liên quan đến việc mua n hàng
hóa, cung ứng dịch vụ với Công ty TNHH BBB như sau:
1, Hợp đồng In (Văn hóa phầm) dài hạn Số: 16/HĐKT hiệu lực ngày
05/08/2013 với trị giá hợp đồng bao gồm cả thuế giá trị gia tăng 10% là: 99.000.000đ
(Chín mươi chín triệu đồng chẵn).
2, Hóa đơn Giá trị gia tăng số: 0000769, hiệu: AV/14P, Mẫu số:
01GTKT3/001 ngày 27 tháng 12 năm 2014.
3, Ủy nhiệm chi ngày 03/04/2015, thanh toán số tiền 99.000.000đ (Chín mươi
chín triệu đồng chẵn) cho Công ty TNHH BBB số tài khoản: ……………….. tại Ngân
hàng BIDV - Chi nhánh Hồng Hà.
Công ty chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của những nội dung
nêu trên.
Trân trọng cảm ơn Quý Chi cục!
.
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢNXUẤT AAA----------Số:…../CV-AAAV/v: ……..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc------------Hà Nội, ngày … tháng …. năm 201…Công văn giải trình về việc mua hóa đơn của đơn vị bỏ trốnKính gửi: Chi cục Thuế ……. Tên đơn vị : Địa chỉ ……………………, thành phố Hà Nội Điện thoại : Fax : Số giấy phép kinh doanh : MST: Người đại diện trước pháp luật: Chức vụ: Tài khoản: Ngày 15 tháng 09 năm 2015 Công ty Cổ phần Sản xuất AAA nhận được thông báo vềviệc giải trình, bổ sung thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế để làm rõ nội dung mộtsố vấn đề trên hồ sơ kê khai khấu trừ thuế GTGT của Công ty. Cụ thể là liên quan đếnviệc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ với Công ty TNHH BBB năm 2014. Vì nhân viên phụ trách kế toán của Công ty chúng tôi bị tai nạn, hiện không thể đi lạiđược. Nay Công ty chúng tôi cử nhân viên phụ trách kế toán mới và làm công văn này đểgiải trình với Chi cục Thuế quận ……. các chứng từ liên quan đến việc mua bán hànghóa, cung ứng dịch vụ với Công ty TNHH BBB như sau: 1, Hợp đồng In (Văn hóa phầm) dài hạn Số: 16/HĐKT có hiệu lực ngày05/08/2013 với trị giá hợp đồng bao gồm cả thuế giá trị gia tăng 10% là: 99.000.000đ(Chín mươi chín triệu đồng chẵn). 2, Hóa đơn Giá trị gia tăng số: 0000769, Ký hiệu: AV/14P, Mẫu số:01GTKT3/001 ngày 27 tháng 12 năm 2014. 3, Ủy nhiệm chi ngày 03/04/2015, thanh toán số tiền 99.000.000đ (Chín mươichín triệu đồng chẵn) cho Công ty TNHH BBB số tài khoản: ……………….. tại Ngânhàng BIDV - Chi nhánh Hồng Hà. Công ty chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những nội dungnêu trên.Trân trọng cảm ơn Quý Chi cục!. Nơi nhận:- Như Kg;- Lưu VP.GIÁM ĐỐC

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động