Cách xử lý chi phí mua xe ô tô cũ của cá nhân

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

27/12/2018 3 2 5 Trang doc

ngocanh

 !"# $%&'(((%
))*+,-./0/&
%%&.*1231!45
6-2 '-(!789
:;. $<
Bước 1: Công chứng toàn bộ hồ sơ
=<;
=>?<
=@1(A-)B
=CD5!
=8/0 !E
Bước 2: Nộp thuế trước bạ
8(5FD2GH7-$-F-+I5AJKB
CL-(!MN"E*.OC86C/F
Bước 3:<
85FD2G+PQ(*F-+I5-G4<
;
>(L $RHP0(5;
 !"# $%&'(((%))*+,-./0/&%%&.*1231!456-2 '-(!789:;. $<Bước 1: Công chứng toàn bộ hồ sơ=<;=>?<=@1(A-)B=CD5!=8/0 !EBước 2: Nộp thuế trước bạ8(5FD2GH7-$-F-+I5AJKBCL-(!MN"E*.OC86C/FBước 3:<85FD2G+PQ(*F-+I5-G4<;>(L $RHP0(5; Bước 4:<G!+*(6IG4-;J;=!"AS(B1TF-U.U.5!21;=.+T?710/R!"S(5!)RSV6$FEV-U.U.(W+T1PRF-U.U.%G4-*)G;/6!"AS(B5!231F-U.U.6G4-23*)G(!");.((1J;XY.Z[\J]:X\..=@.4V!(1+,-./0/%= S()RSV6$@1PQ(7,(!(T5!R*SV6$+(!+TDS^R21RSV6$ F%R!"S(+M-5!+;RS(#_5VD2G2`@1P6())Ga]:\./0/Q(..Z[AO1)b6)S* !EB7,(!`.W(W(1Ac%"!"R10/B;CD5!@P515(; U*7"d<42NbR2eS$f;!*(E6I1:;/P! 1J=U!M-!(D/-!M-(G!V+T%G4-<76(!V+T ^((WGM!V7!=!P4`H6g6g"*Reg+I56!P4+M-!;Ví dụ: '-(!78<J]:[: :!"AS(B6I!f]]+DR+I5HFY+D;C(!`/.'J::`f]];]]];]]]).'::J`f]];]]];]]]h+I5`/.'J::`Y;]]];]]]).'fffi`Y;]]];]]]/.'fffi`Y;]]];]]]

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động