Các công văn, biên bản, HĐ mẫu

Quy chế lương VAA

ngocanh

08/12/2017 0 0

QD131 sửa đổi, bổ sung

Khoa kk

22/11/2017 0 0

_QD165 -02-6 VAS

Khoa kk

22/11/2017 0 0

QD149 -01-4 VAS

Khoa kk

22/11/2017 0 0

QD12 -05- 6 VAS

Khoa kk

22/11/2017 0 0

QD 234 -03- 6 VAs

Khoa kk

22/11/2017 0 0

Danh mục tài khoản TT133

huyenhd

22/11/2017 2 0

KHẤU HAO TSCĐ MỚI

huyenhd

22/11/2017 0 0

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động