BC_lao_động_mẫu_07-TT23-2014_(1)

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

01/12/2017 8 1 3 Trang xls

ngocanh

Thể loại : Các công văn, biên bản, HĐ mẫu

Từ khóa
CÔNG TY CỔ PHẦN ABC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: ………..
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỀ LAO ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014
Báo cáo tình hình thay đổi về lao động của đơn vị như sau:
I. Số lao động đầu kỳ
Tổng số
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Loại hợp đồng lao động
4 2 4 0 0 0 0 0 1 3
II. Số lao động tăng trong kỳ
Tổng số
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Loại hợp đồng lao động
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Cầu Giấy
Loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công
ty cổ phần): Công ty cổ phần.
Trong đó lao động
nữ
Đại học
trở lên
Cao đẳng/
Cao đẳng
nghề
Trung cấp/
Trung cấp
nghề
Sơ cấp
nghề
Dạy nghề
thường
xuyên
Chưa qua
đào tạo
Không xác định thời
hạn
Xác định
thời hạn
Trong đó lao động
nữ
Đại học
trở lên
Cao đẳng/
Cao đẳng
nghề
Trung cấp/
Trung cấp
nghề
Sơ cấp
nghề
Dạy nghề
thường
xuyên
Chưa qua
đào tạo
Không xác định thời
hạn
Xác định
thời hạn
Mẫu số 07: Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP
CÔNG TY CỔ PHẦN ABCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSố: ………..Độc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------------------Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỀ LAO ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014Báo cáo tình hình thay đổi về lao động của đơn vị như sau:I. Số lao động đầu kỳTổng sốTrình độ chuyên môn kỹ thuậtLoại hợp đồng lao động4 2 4 0 0 0 0 0 1 3II. Số lao động tăng trong kỳTổng sốTrình độ chuyên môn kỹ thuậtLoại hợp đồng lao động0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Cầu Giấy Loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần): Công ty cổ phần.Trong đó lao động nữĐại học trở lênCao đẳng/ Cao đẳng nghềTrung cấp/ Trung cấp nghềSơ cấp nghềDạy nghề thường xuyênChưa qua đào tạoKhông xác định thời hạnXác định thời hạnTrong đó lao động nữĐại học trở lênCao đẳng/ Cao đẳng nghềTrung cấp/ Trung cấp nghềSơ cấp nghềDạy nghề thường xuyênChưa qua đào tạoKhông xác định thời hạnXác định thời hạnMẫu số 07: Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP III. Số lao động giảm trong kỳTổng sốTrình độ chuyên môn kỹ thuật Loại hợp đồng lao độngLý do giảmNghỉ hưuIV. Số lao động cuối kỳTổng sốTrình độ chuyên môn kỹ thuậtLoại hợp đồng lao động4 2 4 0 0 0 0 0 1 3CÔNG TY CỔ PHẦN VSITrong đó lao động nữĐại học trở lênCao đẳng/ Cao đẳng nghềTrung cấp/ Trung cấp nghềSơ cấp nghềDạy nghề thường xuyênChưa qua đào tạoKhông xác định thời hạnXác định thời hạnTheo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 thángĐơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động/Hợp đồng làm việcTrong đó lao động nữĐại học trở lênCao đẳng/ Cao đẳng nghềTrung cấp/ Trung cấp nghềSơ cấp nghềDạy nghề thường xuyênChưa qua đào tạoKhông xác định thời hạnXác định thời hạn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------------------Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỀ LAO ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014Đơn vị: ngườiLoại hợp đồng lao độngGhi chú0Đơn vị: ngườiLoại hợp đồng lao độngGhi chú0Loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 thángTheo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động