100-cau-hoi-trac-nghiem-tin-hoc-van-phong

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

05/06/2018 18 4 18 Trang doc

ngocanh

Thể loại : TIN HỌC VĂN PHÒNG

Từ khóa
1
100 CÂU TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
Em hãy khoanh tròn vào câu mà em cho là đúng nhất.
1. Lặp lại các dòng tiêu đề của bảng biểu ta dùng
a. Table\Heading Row repeat
b. Table\Sort
c. Table\Formular
d. Cả ba đều sai
2. Edit\Select all tương ứng với phím tắt nào?
a. Ctrl - A
b. Ctrl - L
c. Ctrl - K
d. A,C sai
3. Để chọn hiệu ứng cho chữ ta chọn thẻ nào trong format\Font:
a. Text effects
b. Charater spacing
c. Cả ba đều sai
d. Font
4. Lệnh nào sau đây tương ứng với phím tắt Ctrl-D.
a. Format\Font style
b. Insert\Font
c. Font\Style
d. Format/Font
5. Muốn biết ta đã gõ được mấy từ thì dùng lệnh:
a. Tools\Spelling and Grammar
b. Tools\Option
c. Tools\Count
d. Có hai câu đúng trong 3 câu
6. Chèn một kí tự đặc biệt ta dùng:
a. Insert\Text box
1100 CÂU TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢPEm hãy khoanh tròn vào câu mà em cho là đúng nhất.1. Lặp lại các dòng tiêu đề của bảng biểu ta dùnga. Table\Heading Row repeat b. Table\Sortc. Table\Formulard. Cả ba đều sai2. Edit\Select all tương ứng với phím tắt nào?a. Ctrl - A b. Ctrl - Lc. Ctrl - Kd. A,C sai3. Để chọn hiệu ứng cho chữ ta chọn thẻ nào trong format\Font:a. Text effects b. Charater spacingc. Cả ba đều said. Font4. Lệnh nào sau đây tương ứng với phím tắt Ctrl-D.a. Format\Font styleb. Insert\Fontc. Font\Styled. Format/Font 5. Muốn biết ta đã gõ được mấy từ thì dùng lệnh:a. Tools\Spelling and Grammar b. Tools\Optionc. Tools\Countd. Có hai câu đúng trong 3 câu6. Chèn một kí tự đặc biệt ta dùng:a. Insert\Text box 2b. Insert\Filec. Insert\Symbol d. Insert\Picture7. Tìm kiếm và thay thế một từ lặp lại nhiều lầna. Edit\Go tob. Edit\Replace c. Edit\Findd. A.b đúng8. Chuyển sang chữ hoa đầu từ ta dùng lệnh :format\change casea. Title Caseb. Lower Casec. Sentence Cased. Upper Case 9. Trộn các ô lại với nhau ta sử dụng menu lệnh:a. Table\Formularb. Table\Sortc. Table\Meger Cells d. Table\Split Cells10. Để trình bày văn bản theo kiểu liệt kê ta dùng lệnh nào sau đây?a. Format\Tabb. Format\bullet and numbe c. Format\directiond. Format\paragraph11. Tô màu cho đoạn văn bản ta dung lệnh :a. Format\border and shadingb. Format\Header and Footerc. Format\Change Case d. Format\Drop cap12. Tạo khoảng cách các dòng là hai dòng thì dùng tổ hợp phím nào? 3a. Ctrl-2b. Ctrl-0c. Ctrl-1d. A,b đúng 13. Hiển thị thanh công cụ chuẩn ta chọn view\toolbar\:a. Table and borderb. Standardc. Drawingd. Formatting 14. Thoát khỏi chương trình Word ta sử dụng menu lệnh:a. File\closeb. File\exit c. File\Print previewd. Có hai câu đúng trong ba câu15. Chèn một cột bên phải cột được chọn:a. Table\Insert\Row belowb. Table\Insert\Row abovec. Table\Insert\Columns to right d. Table\Insert\Columns to left16. Để copy một đoạn văn bản ta dùng cặp lệnh nào:a. Edit\Copy-Edit\Paste b. Edit\Cut-Edit\Pastec. Cả hai đều đúngd. Cả hai đều sai17. Tạo đầu trang và chân trang ta dùng lệnha. View\Headerb. View\ Header and Footer c. View\Footerd. Cả ba đều sai

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động